Kiedy audyt w gminie?

Przygotowany przez rząd projekt ustawy o finansach publicznych dzieli samorządy na te poniżej 40 tysięcy mieszkańców oraz te, które zameldowanych osób mają więcej. W pierwszej grupie audyt zewnętrzny będzie odbywał się nie rzadziej niż co cztery lata, w drugiej – co rok.

Przygotowany przez rząd projekt ustawy o finansach publicznych dzieli samorządy na te poniżej 40 tysięcy mieszkańców oraz te, które zameldowanych osób mają więcej. W pierwszej grupie audyt zewnętrzny będzie odbywał się nie rzadziej niż co cztery lata, w drugiej – co rok. Jak przekonuje w uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów, dla zapewnienia rygorystycznej kontroli wydatków publicznych ważne jest wprowadzenie obowiązku oceny rocznych sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych w drodze audytu zewnętrznego, którego mechanizm zaprojektowany został symetrycznie do rozwiązań funkcjonujących w sektorze prywatnym. Rolę audytora zewnętrznego dla samorządów ma pełnić właściwa regionalna izba obrachunkowa. Izby będą badać, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów i sporządzone na podstawie ksiąg roczne sprawozdanie finansowe są prawidłowe oraz czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową badanej jednostki. Ocena obejmie m.in. następcze sprawdzenie przestrzegania zasad rachunkowowści, badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, badanie zgodności sprawozdania finansowego z zapisami w księgach rachunkowych. Finansowy audyt zewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, w których liczba mieszkańców przekracza 40 tysięcy, przeprowadzany będzie corocznie. W mniejszych samorządach – nie rzadziej niż raz na cztery lata. Wyniki finansowego audytu zewnętrznego będą przedstawiane w pisemnej opinii i uzasadniającym ją raporcie. Zgodnie z ustawą raport regionalnej izby obrachunkowej trafi do organu stanowiącego jednostki, w której przeprowadzono audyt, a także jako część wniosków rocznych do Najwyższej Izby Kontroli. Jak szacuje MF wprowadzenie obligatoryjnego audytu zewnętrznego ma ujawnić co najmniej 3-procentowe rezerwy w odniesieniu do wszystkich wydatków niesztywnych w całym sektorze finansów publicznych. Te rezerwy mają być ujawniane w tempie wyznaczonym przez tworzenie profesjonalnej państwowej służby audytorskiej.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl