Kolejne organizacje pozarządowe uzyskały wsparcie

Kolejne organizacje pozarządowe uzyskały wsparcie

Kolejne dwie umowy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie realizacji projektów z obszaru polityki społecznej podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Janik. Wsparcie uzyskały Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” ze Starachowic oraz Bractwo „Bądź dobry jak chleb” im. Św. Brata Alberta ze Skarżyska-Kamiennej. W spotkaniu z beneficjentami uczestniczyli także przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz radny wojewódzki Marcin Piętak.

W czwartek, 21 maja marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z przedstawicielami organizacji pozarządowych dwadzieścia pierwszych umów na wspieranie zadań z obszaru polityki społecznej, zaś dziś dwie kolejne. Z Bogumiłem Packiem, prezesem Bractwa „Bądź dobry jak chleb” im. Św. Brata Alberta ze Skarżyska-Kamiennej oraz skarbnikiem Bractwa Wandą Garbalą zawarli umowę opiewającą na 12 000 zł, która pozwoli zrealizować zajęcia warsztatowe o tematyce uzależnienia od alkoholu oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami. Z kolei Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” ze Starachowic reprezentowane przez prezes Kingę Prostak uzyskało dofinansowanie w kwocie 14 980 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie uruchomi usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, iż uchwałą z lutego bieżącego roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z obszaru polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe. W wyniku konkursu wpłynęło łącznie 136 ofert. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie zostało przyznane łącznie  na realizację 59 projektów, dla których przyznano dotację w wysokości 657 179,40 zł., w tym na działania w obszarze:  pomocy społecznej –249 559,40 zł. przeciwdziałania przemocy – 46 000,00 zł., profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –106 620,00zł. i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 255 000,00 zł. Preferowane były projekty o zasięgu regionalnym oraz o charakterze cyklicznym.

W obszarze pomocy społecznej realizowane będą projekty, które m.in. mają na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych. Obszar ten cieszył się ogromnych zainteresowaniem ze strony NGOs,  wpłynęło 43 oferty. Propozycje działań w tym obszarze obejmują szeroki wachlarz różnorodnych przedsięwzięć adresowanych do osób starszych. Do ciekawszych należy zaliczyć: organizowanie wydarzeń które służą kultywowaniu tradycji, patriotyzmu czy  tożsamości narodowej, jak również działania, które dotyczą  poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, łamiących stereotypy i kreujących pozytywny wizerunek  oraz wykorzystujących potencjał,  umiejętności i doświadczenia ludzi starszych. W obszarze pomocy społecznej realizowane będą również projekty aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby bezdomne. Wsparcie skierowane zostało również do organizacji pozarządowych prowadzących schroniska i noclegownie.

Ponadto dofinansowaniem są objęte działania na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. W tym zakresie realizowane będą m.in.  projekty promujące wartości rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego. Wspierane będą również projekty edukacyjno- informacyjne na rzecz ochrony praw konsumentów.

W obszarze przeciwdziałania przemocy realizowane będą projekty, które m.in. mają na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej w tym cyberprzemocy jak również programy pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, dorosłych i dzieci.

 W obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wsparciem objęto programy rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin jak również działania służące zwiększeniu dostępności do pomocy psychologicznej  terapeutycznej  dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików m.in. w formie porad psychologicznych, grup wsparcia  czy uruchomienia punktów doradczych i konsultacyjnych.

W ramach profilaktyki dofinansowanie zostało również przyznane na działania edukacyjne i informacyjne służące upowszechnieniu wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz   projekty na rzecz ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych proponowane przez organizacje pozarządowe projekty dotyczą głównie  organizacji wydarzeń  o charakterze integracyjnym i aktywizującym osoby niepełnosprawne, które rozwijają umiejętności, zdolności i zainteresowania poprawiając w ten sposób jakość funkcjonowania tych osób w życiu codziennym. Wsparciem objęto również zajęcia rehabilitacyjne służące korygowaniu zaburzeń i niwelowaniu dysfunkcji.

Galeria zdjęć