Img 2918

Kolejne pieniądze przyznano z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pieniądze na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, a także rozwój teleopieki trafią do beneficjentów. Umowy na realizację projektów w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł. z przedstawicielami Sunny Kids Academy, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach oraz Fundacji Gospodarczej „EURO-PARTNER” podpisał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Umowę na kwotę 480 975,00 zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie – Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, podpisała Ewa Markowska, właścicielka Sunny Kids Academy.  – W ramach projektu, którego wartość całkowita wynosi 545 275,00 zł., zwiększymy liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu 2 gmin: Piekoszów i Kielce, poprzez utworzenie i wyposażenie nowego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli – wyjaśniła Ewa Markowska.

Kolejnym beneficjentem z którym podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 343 670,00 zł., w ramach poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK był Jerzy Leśniok, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach.
–  Celem projektu „Cyfrowa Jedynka”, o wartości całkowitej 545 275,00 zł. jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z technologii informacyjno-komunikacyjnych u 398 uczniów i 36 nauczycieli SP nr 1 w Kielcach. W efekcie realizacji projektu nastąpi podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez realizację zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK, zajęć dla uczniów wykazujących zdolności informatyczne oraz przez uzupełnianie kwalifikacji zawodowych przez 36 nauczycieli w zakresie stosowania TIK. Projekt ma na celu również doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, rozwoju nowoczesnego nauczania, dostosowania zasobów technicznych szkoły do nowoczesnego nauczania z przedmiotów i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami – wyjaśnia dyrektor Jerzy Leśniok.

Jako trzecia podpisana została umowa z Fundacją Gospodarczą „EURO-PARTNER” na dofinansowanie  w wysokości 382 110,54 zł. w ramach poddziałania – Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych,  na realizację projektu pod nazwą „Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji”. Wartość całkowita projektu to: 389 270,00 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu 130 osób do wysokiej jakości usług zdrowotnych z obszarów wiejskich Gminy Małogoszcz.
– Usługi zdrowotne świadczone będą w formie 24 godzinnej teleopieki medycznej. Projekt zakłada monitoring, wsparcie w rekonwalescencji osób z chorobami kardiologicznymi, rehabilitację i wsparcie zdrowia psychicznego osób zależnych oraz ich opiekunów – wylicza Paweł Przybysławski, prezes Fundacji. Jak dodaje,  wdrożenie teleopieki nastąpi poprzez zakup bezobsługowej opaski telemedycznej oraz udostępnienie jej bezpłatnie.

– W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujemy wsparciem dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, rozwijamy kompetencje uczniów i nauczycieli poprzez projekty edukacyjne i dbamy o ludzi starszych oferując im usługi zdrowotne – zaznaczył  Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodał, podpisane dziś projekty na ponad 1,3 mln zł. są świetnie przemyślane.  Cieszę się, że w naszym województwie dzieją się rzeczy niezwykle istotne i ważne dla każdej grupy społecznej – mówił Piotr Żołądek.

 

 

 

 

Lokalizacja