Logo

Konkurs dla Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 września br. do 29 marca 2019r.

Wnioski mogą składać:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Kwota alokacji zostaje podzielona na 3 grupy projektów w następujący sposób:

  1. a) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie jednego województwa lub mniejszym;
  2. b) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw;
  3. c) kwota w wysokości 15 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powyżej sześciu województw, w tym projektów
    o zasięgu ogólnopolskim.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/