Dsc07167

Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwały w sprawie przekazania funduszy na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim i utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Prawie 8 mln złotych dofinansowania trafi do powiatu kazimierskiego na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytwarzanej energii. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Kazimierzy Wielkiej, Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskim Ośrodku Sportowym.
– Te pieniądze przeznaczone zostaną na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz na zmodernizowanie odwiertu, którym popłynie gorąca woda do placówek oświatowych i opiekuńczych, a w przyszłości do powstającego sanatorium – poinformował Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

61
Marek Jońca poinformował o przekazaniu funduszy na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim

Projekt Powiatu Kazimierskiego był jedynym, jaki wpłynął na konkurs z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” RPOWŚ.  Jak podkreśla Marek Jońca, projekt jest kontynuacją działań, których efektem ma być stworzenie w Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska na bazie istniejących tam wód siarczkowych i termalnych. Wcześniej, również z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego, zrealizowany został odwiert wód termalnych.

Ponad 5 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzyma gmina Chęciny. Choć pierwotnie projekt chęcińskiego samorządu nie uzyskał dofinansowania, to po proteście i ponownej ocenie, wniosek znalazł się na liście podstawowej z szansą na dofinansowanie, które po dzisiejszej decyzji Zarządu Województwa stało się faktem.
– W ramach tego projektu przebudowana zostanie i odrestaurowana synagoga w Chęcinach. Powstanie tam Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Warto dodać, że 95 procent całości projektu to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedział Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zastrzyk pieniędzy otrzyma również Opactwo Cystersów w Jędrzejowie. Fundusze będą pochodzić z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Dotarła do nas informacja o przekazaniu 990 tysięcy złotych z ministerstwa na prace konserwatorskie w klasztorze. Pieniądze te pozwolą na dalszy remont dzwonnicy i kaplicy błogosławionego Wincentego Kadłubka. Myślę, że zabytek klasy zerowej, jakim jest klasztor w Jędrzejowie wymaga i będzie wymagał dalszych prac, a te pieniądze znacząco poprawią i wygląd i funkcjonowanie klasztoru – powiedział Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

7171
Marek Bogusławski poinformował o środkach z Ministerstwa Kultury dla Opactwa Cystersów w Jędrzejowie