Komitet Monitorujący Rpo (5)

Zmiany w kryteriach konkursów głównym punktem obrad Komitetu Monitorującego RPO

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek uczestniczyli w 23. posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. – Podczas obrad przegłosowaliśmy uchwały, które zmieniają szczegółowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 2.5 dotyczącym wsparcia inwestycyjnego małych, średnich przedsiębiorstw. Tak jak wcześniej założyliśmy, regulacje te umożliwią mniejszym firmom na skorzystanie ze środków unijnych – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski.

W obradach wzięli udział członkowie stali Komitetu – przedstawiciele instytucji realizujących RPO WŚ 2014-2020, jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społeczno-gospodarczych, reprezentanci organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych, kół naukowych i organizacji pozarządowych, a także obserwatorzy z ramienia Komisji Europejskiej.

Zebrani zapoznali się z przygotowaną przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prezentacją opisującą aktualny stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. – Kontraktacja w podziale na osie priorytetowe przedstawia się dobrze. Niższy wynik w Osi Priorytetowej 3 związanej z gospodarką niskoemisyjną wynika z zamrożenia pieniędzy w pre-umowach. Bardzo ciekawie wygląda kwestia złożonych wniosków o płatność. Od ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego wpłynęło 140 takich dokumentów na łączną kwotę 650 milionów złotych. Zrealizowaliśmy także wskaźniki rzeczowe i osiągnęliśmy wymagany postęp w ramach wykonania – tłumaczył Przemysław Janiszewski, wicedyrektor Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
Złożono również raport z realizacji konkursów prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przeprowadzono 114 konkursów, w ramach których podpisano ponad 700 umów, a poziom kontraktacji osiągnął poziom 52% całej alokacji. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną kolejne konkursy na działania prospołeczne. W 2019 roku na ten cel w ramach EFS rozdysponowana będzie kwota 206 milionów złotych

W tematyce obrad uwzględniono też działania na rynku pracy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, który zgłosił projekt uchwały w sprawie aktualizacji kryteriów dostępu w zadaniu odnoszącym się do wsparcia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. – Chcemy dać możliwość skorzystania ze wsparcia osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zaznaczył Arkadiusz Piecyk, dyrektor WUP w Kielcach.

Galeria zdjęć

Lokalizacja