Komisja Budżetu i Finansów

W dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 11.30 w sali nr 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko- Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok (2 projekty uchwał).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 i 2020 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,4324 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów.
8. Sprawy różne.