Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie w dniu 7 listopada 2019, godz. 08:30 w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

Porządek obrad
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: 1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 2) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 4) przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019
6. Informacja Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki na temat planowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji i turystyki.
7. Informacja na temat stanu zaawansowania przygotowań do remontu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z uwzględnieniem źródeł finansowania.
8. Informacja na temat stanu zaawansowania prac przy adaptacji sali w Wojewódzkim Domu Kultury pod potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
9. Sprawy różne.