Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2019, godz. 10:30 w sali 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

Porządek obrad:
Część I:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020.
5. Sprawy różne.

Część II godz. 12.00 – wspólna z Komisją Strategii Rozwoju Promocji i Współpracy z Zagranicą:

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki (odesłany przez Sejmik do Komisji).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r., w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, będącym Partnerami w projekcie pn. “Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020.