Urząd Marszałkowski Budynek

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W  dniu 28 sierpnia 2020, godz. 09:00, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, sala 102.

Istnieje możliwość osobistego udziału w obradach lub za pośrednictwem telekonferencji.

Porządek obrad:

I część:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
II część:
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rolnika poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
6. Informacja z realizacji projektu #R043 RDI2CluB pt. „Biogospodarka jako szansa rozwojowa Województwa Świętokrzyskiego”.
7. Informacja o stanie rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych byłego wyrobiska siarkowego „Piaseczno”.
8. Informacja na temat Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami (BDO).
9. Sprawy różne.

Z uwagi na potrzebę ograniczenia ryzyka związanego z COVID-19 na sali obrad zostaną zapewnione środki antyseptyki osobistej, a rozproszony rozkład miejsc siedzących umożliwi zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami posiedzenia.