Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Komunikat

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej, z dniem 28 października 2021 roku odwołał Beatę Matulińską ze stanowiska Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Zarząd Województwa zwolnił Beatę Matulińską z obowiązku świadczenia pracy z dniem 29 października 2021 roku.

Jednocześnie z dniem 29 października 2021 roku powierzył Ewie Piecewicz obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do czasu rozstrzygnięcia, wyłonienia i zatrudnienia kandydata w drodze postępowania konkursowego (nie dłuższym niż 6 miesięcy liczonym od dnia odwołania Dyrektora). Ewa Piecewicz spełnia wymagania do pełnienia powierzonej funkcji zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.