KOMUNIKAT dotyczący uruchomienia w województwie świętokrzyskim programu pomocowego dla operatorów i przewoźników drogowych

Działając na podstawie art. 15zzzzl5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 2 września 2021 roku ogłasza ciągły nabór wniosków o wypłatę wsparcia finansowego dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

Wzory dokumentów wymaganych do złożenia przez przewoźników i operatorów autobusowego publicznego transportu zbiorowego, treść programu pomocowego oraz instrukcja wypełniania dokumentów, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w zakładce: Transport i Komunikacja, Pomoc COVID 2021 – http://bip.sejmik.kielce.pl/1138-pomoc-covid-2021/9668-pomoc-covid-2021.html

 W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesiąc w roku 2021.

Źródłem finansowania w/w programu pomocowego, jest budżet państwa w ramach środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w krajowym autobusowym przewozie pasażerskim oraz rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Oddziale Kontroli Przewozów Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 4, II piętro, tel. 41 248 18 00 w. 209 i 210.