Urzad Marszlkowski Logo 0 944x590 768x480

Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej

Podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dotacji w tym zakresie to 590 tysięcy złotych.

Z zakresu Pomocy Społecznej dofinansowanie otrzymać mogą m. in. zadania:
-Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia – 70 000 PLN.
-Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych – 70 000 PLN.
-Łagodzenie skutków ubóstwa i wsparcie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie działalności m.in. banków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni itp. – 40 000 PLN.
-Realizacja działań na rzecz ochrony interesów konsumenckich między innymi poprzez organizację warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych i innych – 50 000 PLN.
-Realizacja zajęć psychologiczno-terapeutycznych wspierających rodziców/opiekunów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej realizowanych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 50 000 PLN. Łączna kwota dotacji w roku 2019 na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej wynosi 280 000 PLN.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowanie otrzymać mogą m. in. zadania związane z:
-Wspieraniem działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu – 40 000 PLN.
-Wsparciem psychologicznym, terapeutycznym i informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin – 40 000 PLN,
-Pomocą psychologiczno – terapeutyczną dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach wsparcia – 30 000 PLN.
-Organizowaniem i realizacją działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych – 30 000 PLN. Łączna kwota dotacji w roku 2019 na realizację zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 140 000 PLN.

Z zakresu Przeciwdziałania Przemocy są to:
-Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – 40 000 PLN.
-Realizacja programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie-dorosłych i dzieci – 40 000 PLN.
-Wspieranie działalności ośrodków interwencji kryzysowej, punktów informacyjno-konsultacyjnych, ośrodków wsparcia – 20 000 PLN. Łączna kwota dotacji w roku 2019 na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania Przemocy wynosi 100 000 PLN.

Z zakresu Działalności Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie będzie można otrzymać na zadanie związane ze zmniejszeniem zjawiska wykluczania społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych. Kwota dotacji to 70 000 PLN.

Kompletne oferty na konkurs należy składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. Treść ogłoszenia dostępna będzie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.swietokrzyskie.pro

Lokalizacja