Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Wnioski o wybór LSR można składać w terminie: od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

Wnioski należy składać:

  • w postaci papierowej bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18, Kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 730 -1530 albo
  • w postaci elektronicznej przez ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą pod adresem: y2459sbwri

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR zawarto w zał. nr 4 do „Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Formularz wniosku o wybór LSR, formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa) oraz regulamin konkursu opracowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dostępu oraz kryteriów wyboru LSR znajduje się w formularzu wniosku o wybór LSR.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW w godzinach 7.30 -15.30 oraz pod numerem telefonu: 41 330 10 77.