Konkurs NFOŚiGW i bezpłatne szkolenie

Konkurs NFOŚiGW i bezpłatne szkolenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki ogłosił konkurs projektów w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 października 2013r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje bezpłatne szkolenia dla wnioskodawców Konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 –  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Więcej informacji o szkoleniu i konkursie można znaleźć na stronie NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,464,szkolenie-dla-wnioskodawcow-konkursu-2poiis9-32013-dodatkowy-termin.html