Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W świetlicy środowiskowej Domu Opieki Społecznej w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym. W spotkaniu udział weźmie Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku.

 
Konsultacje w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z udziałem marszałków województw odbędą się dzisiaj w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu z minister Elżbietą Bieńkowską uczestniczył będzie marszałek Adam Jarubas.

W Pińczowie Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa biorą udział w uroczystej sesji Rady Powiatu, podczas której podpisana zostanie umowa na opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. „Budowy obwodnicy Pińczowa” oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Skrzypiów”. Obszar objęty zadaniem pt. „Budowa obwodnicy Pińczowa” zlokalizowany jest na terenie powiatu Pińczowskiego, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie nr 766 Pińczów – Michałów – Węchadłów, nr 767 Pińczów- Busko Zdrój i nr 776 Pińczów- Kije- Morawica, a także drogi powiatowe – nr 15121 Pińczów – Chmielnik i nr 15320 Pińczów – Imielno – Jadwinów. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum miejscowości Pińczów na nowy odcinek drogi po stronie wschodniej o dł. ok 5 km wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 767 o dł. ok 2,30 km, co znacznie usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi, a także w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Realizacja tego przedsięwzięcia poprawi podstawowy układ drogowy regionu, a także dostępności do stref gospodarczych i turystycznych województwa oraz bezpieczeństwa ruchu.

Z kolei opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Skrzypiów” obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Podstawowymi celami inwestycji są:
−poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na odcinku Pińczów – Węchadłów;
−dostosowanie nawierzchnia do przeprowadzania ruchu ciężkiego;
−poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi wojewódzkiej Nr 766;
−umożliwienie rozwoju gospodarczego terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 766.

W Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. programowania i wdrażania funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2014 – 2020.

W Ministerstwie Gospodarki natomiast Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w obradach Kapituły Konkursu Euro-Gmina 2013. Ocenie poddane zostaną samorządy RP, które mają największe osiągnięcia w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013.

Na zaproszenie przewodniczących Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa i Komisji ds. Żywności Związku Województw RP Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa weźmie udział we wspólnym posiedzeniu obu Komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
W tematyce posiedzenia:
− informacja ze spotkania przedstawicieli Związku Województw RP ze Stanisławem Kalembą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
− wystąpienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie polityki spójności na obszarach wiejskich;
− regionalizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;
− proponowane zmiany w priorytetach i działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Źródło: Biuro Prasowe UM