Konkursy – sposób wybierania projektów

Nowe plany finansowe na lata 2007 – 2013 niosą ze sobą pewne zmiany dotyczące rodzajów projektów. Zmieni się też tryb ich wybierania. Samorządy, tak jak i inni beneficjenci, najczęściej uczestniczyć będą w konkursach.

 Nowe plany finansowe na lata 2007 – 2013 niosą ze sobą pewne zmiany dotyczące rodzajów projektów. Zmieni się też tryb ich wybierania. Samorządy, tak jak i inni beneficjenci, najczęściej uczestniczyć będą w konkursach.

 Regiony będą również beneficjentami projektów systemowych i indywidualnych. Te ostatnie stanowią nowość okresu 2007 – 2013. Już teraz jednak ruszyły pilotażowe konkursy w niektórych województwach, warto zatem zapoznać się dokładniej z procedurą wyboru projektów w trybie konkursowym. Dofinansowanie jest przeznaczone nie tylko na projekty konkursowe. Tak jak dotychczas skorzysta z niego najlepszy z rywalizujących projektów. Do najważniejszych zasad przeprowadzania konkursów należy równe traktowanie wszystkich wnioskodawców oraz zakaz zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Szczegółowe zasady wyboru projektów w trybie konkursowym określają wytyczne ministra rozwoju regionalnego.Konkursy mogą mieć charakter zamknięty lub otwarty. Te pierwsze organizowane są cyklicznie. Instytucja, która ogłasza konkurs, informuje zarówno o dacie rozpoczęcia przyjmowania wniosków na konkurs, jak i o dokładnej dacie zakończenia naboru. W konkursach otwartych będzie inaczej: przyjmowanie wniosków oraz ich ocena trwa aż do wyczerpania określonego limitu środków.

 Preselekcja
|Chodzi o to, aby maksymalnie ograniczyć koszt, jaki wnioskodawca (np. samorząd) musi ponieść w celu przygotowania wniosku. Dlatego często będzie stosowana wstępna ocena projektu, tak by jak najwcześniej wyeliminować projekty niekwalifikowalne. Dzięki temu, można ograniczyć ryzyko ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Bardziej szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące projektu będzie można dołączyć do projektu w późniejszym czasie, tak by nie narażać wnioskodawcy na koszty związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji przed decyzją o przyznaniu dofinansowania. Na etapie oceny merytorycznej uczestnik konkursu będzie mógł nie tylko uzupełnić dokumentację, ale też poprawić błędy lub skorygować budżet projektu. Taka formuła konkursu pozwoli oszczędzić także czas. Jedynie dla projektów szkoleniowo-doradczych z programu „Kapitał ludzki” procedura preselekcji nie jest przewidziana.

 Przebieg konkursów
 Konkurs składać się będzie z kilku etapów. Na początku informacja o konkursie musi zostać ogłoszona, najlepiej tak, by dotarła do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów (jawność). Samorządy powinny szukać informacji przede wszystkim na stronach internetowych, w gazetach lokalnych lub w samym budynku instytucji ogłaszającej konkurs. Następnie przeprowadzany jest nabór i ocena wniosków. Ocena obejmuje najpierw weryfikację formalną, czyli między innymi kwalifikowalność danego projektu, termin złożenia wniosku, kompletność niezbędnych dokumentów. Jeśli choć jedno z kryteriów nie jest spełnione, wniosek zostaje odrzucony. Gdy natomiast wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną, musi jeszcze zostać poddany ocenie merytorycznej. Polega ona na tym, że sprawdza się projekt pod kątem zgodności z celami programu oraz kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Oceniana jest również efektywność finansowo-ekonomiczna projektu. W momencie, gdy konkurs zostanie rozstrzygnięty, ogłaszane są jego wyniki (najczęściej na stronie internetowej).

 Procedura odwoławcza
 Jeśli wnioskodawca jest niezadowolony z wyniku konkursu, ma możliwość odwołania się. W ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o odrzuceniu jego projektu ma prawo złożyć protest. Gdy jego protest zostanie rozpatrzony negatywnie, wnioskodawca w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o tym może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Co ważne, procedura odwoławcza ma zastosowanie jedynie do projektów wyłanianych w procedurze konkursowej.Dopiero po przejściu tych wszystkich etapów, podpisywana jest umowa o dofinansowanie – to moment zamykający proces wyboru. Podpisanie umowy jest warunkiem przekazania środków na dofinansowanie projektu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma nadzieję, że samorządy wezmą aktywny udział w konkursach, a procedury z nimi związane nie będą stanowić przeszkody w pozyskiwaniu unijnych środków.

Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Źródło : Rzeczpospolita