Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Publikowana Oferta złożona przez Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu

pn. Rozwój Cyfrowej Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu poprzez udostępnienie wersji cyfrowej starodruków, inkunabułów, rękopisów – kontynuacja prac, poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 4 marca 2024 roku) pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

fax : 41 395 16 79, email: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2023.1440).”