KONSULTACJA OFERTY – TRYB POZAKONKURSOWY. Oferta Koła Gospodyń Wiejskich “Skrzelczanki – współpraca i rozwój” w Skrzelczycach

Publikowana Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Skrzelczanki – współpraca i rozwój w Skrzelczycach poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2023.1440).”