Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Publikowana Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

 

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2023.1440).”