Program 2018 2023 Strona 01

Konsultacje projektu „Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  15 listopada 2018r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 27 listopada 2018 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
 z dopiskiem Konsultacje Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018-2023”,
fax: 41/ 344-30-94
e-mail/ rops@sejmik.kielce.pl

Ponadto projekt Programu  dostępny jest w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Oddziale Polityki Społecznej. W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikiem ROPS  – Panem Konradem Jantarskim tel. 41 432 -13 – 88 .

Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej na lata 2018-2023
Formularz do konsultacji

Lokalizacja