Liderzy Kooperacji – Porozumienia (31)

Liderzy kooperacji – samorządy zawarły porozumienia

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a 4 powiatami i 6 gminami w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.

Porozumienia podpisali: powiat jędrzejowski i gmina Oksa, powiat jędrzejowski i gmina Wodzisław, powiat kielecki i gmina Bieliny, powiat kielecki i gmina Łopuszno, powiat sandomierski i gmina Łoniów, powiat staszowski i gmina Bogoria.

Marszałek Andrzej Bętkowski powitał przedstawicieli świętokrzyskich powiatów i gmin oraz podziękował za udział w projekcie.

Wicemarszałek Renata Janik podkreślała, że udział w pilotażu projektu umożliwi gminom skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakłada sfinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia, rehabilitacja, warsztaty, utworzenie klubu, centrum wolontariatu, edukacja społeczności, szkolenia kompetencyjne dla kadr. – W pierwszym etapie projektu powstał model kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami, teraz przechodzimy do konkretów, poprzez jego wdrażanie na obszarze gmin naszego regionu. Do każdego z samorządów trafi wsparcie finansowe w wysokości 56 tys. zł – mówiła Renata Janik.

Ponadto w ramach Projektu, powiaty oraz gminy będą miały możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących m.in. komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, budowania efektywnej kooperacji, metod pracy z rodziną lub grupą osób, superwizji grupowej, a także skorzystają z badań fokusowych oraz wsparcia doradczego.

Celem projektu pn. „Liderzy kooperacji” jest wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich.

Model kooperacji dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc i wsparcie w lokalnym środowisku. Ma charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji rodziny czy osoby w każdej gminie wiejskiej czy powiecie.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentanta województwa podkarpackiego oraz partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Kielcach i Lublinie wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to: 12 893 583,46 zł, przy czym koszt projektu realizowanego przez województwo świętokrzyskie stanowi 2 280 818,72 zł. Średnia wartość jednego projektu socjalnego to: 56 000,00 zł. Realizacja projektu potrwa do 31.03.2021r.

 

 

Lokalizacja