Arkadiusz Bąk I Andrzej Bętkowski

LXXII sesja Sejmiku. Radni otrzymali podziękowania

26 marca 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej rozpoczęła się LXXII, ostatnia sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w VI kadencji. Roboczą część obrad poprzedziła część uroczysta podczas której podsumowana została upływająca kadencja oraz wręczone zostały podziękowania wszystkim radnym, którzy pełnili mandat w Sejmiku. W wydarzeniu, poza radnymi Sejmiku i Zarządem Województwa, wzięli także udział zaproszeni goście, m.in. wojewoda Józef Bryk, senator Krzysztof Słoń, prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Robert Jaworski oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Część uroczysta LXXII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła się od otwarcia dokonanego przez przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka oraz wprowadzenia Sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.

Następnie uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Państwowy a przewodniczący Arkadiusz Bąk i marszałek Andrzej Bętkowski podsumowali działalność Samorządu Województwa w latach 2018-2024.

– W latach 2018 -2024 odbyło się łącznie 72 sesje, 2 sesje miały charakter wyjazdowy. Sejmik przyjął  blisko 900 uchwał. W VI kadencji Radni Województwa zgłosili na sesjach Sejmiku oraz w okresie międzysesyjnym łącznie 230 interpelacji i zapytań – poinformował przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk. – Ich problematyka dotyczyła głównie dziedzin mających istotne znaczenie dla społeczności województwa, m.in. poprawy stanu dróg wojewódzkich, funkcjonowania wojewódzkich jednostek administracyjnych, rozwoju rolnictwa, finansowania zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, sytuacji Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Organem właściwym do rozpatrzenia interpelacji i zapytań był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – kontynuował przewodniczący. – Sejmik również na bieżąco reagował na ważne dla mieszkańców województwa problemy zgłaszając wiele stanowisk, apeli i oświadczeń. Wrażliwe społecznie sprawy były wielokrotnie obiektem zainteresowania radnych, zajmowaliśmy się wieloma sprawami społecznymi, jak również w zakresie linii kolejowych, rolnictwa czy budowy obwodnic. Drodzy Państwo, komisje Sejmiku obradowały na kilkuset posiedzeniach i zaopiniowały 1090 projektów uchwał. Niezwykle istotna dla naszego organu była również w minionej kadencji była współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego, naszym gremium konsultacyjno-doradczym, który od 2018 roku stanowi dla nas wsparcie pozwalające uwzględnić w podejmowanych decyzjach głos młodego pokolenia – poinformował Arkadiusz Bąk.

– Drodzy Państwo, podzielę się osobistą refleksją Dziś rano dziennikarka w radiu zapytała mnie: czy skoro ta kadencja była taka burzliwa, było tyle sporów i zmian, odczuwa pan ulgę, że kończy się ta kadencja? Odpowiedziałem: nie. Bo będzie mi Państwa brakowało. Podsumowując wszystkie nasze dyskusje, spory, zmiany, zawsze będę w swoim życiorysie odnotowywał ten niezwykły zaszczyt bycia radnym VI kadencji. Bycia radnym razem z Państwem, dyskutowania z bardzo doświadczonymi, mądrymi ludźmi, dzielenia się z nimi swoimi uwagami i słuchania Waszych uwag. Dla mnie to będzie zawsze bardzo ważne. Bo naprawdę jesteście Państwo elitą naszego województwa, jesteście niezwykłymi ludźmi. Zapamiętajmy tę kadencję jako kadencję niezwykłych ludzi o bardzo wyrazistych poglądach – powiedział Arkadiusz Bąk.

W końcowej części swej wypowiedzi przewodniczący Sejmiku podziękował za pracę radnym oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego.

Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślał ogrom pracy wykonanej przez Samorząd Województwa VI kadencji.

– Spotykamy się dziś na ostatniej sesji Sejmiku, aby podsumować najdłuższą w historii kadencję Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a co za tym idzie – także najdłuższą kadencję Zarządu Województwa, któremu przez ostatnie pięć i pół roku miałem zaszczyt przewodniczyć – zwrócił się do uczestników uroczystości marszałek Andrzej Bętkowski. – Swoje podsumowanie rozpocznę od przedstawienia kilku statystyk: Zarząd, jako organ wykonawczy województwa, w trakcie VI kadencji odbył ponad 440 posiedzeń przeprowadzonych w trybie stacjonarnym, nadzwyczajnym – a w trakcie pandemii koronawirusa – także hybrydowym. W tym czasie podjęliśmy 8843 uchwały oraz wydaliśmy ponad 340 decyzji i blisko 300 postanowień. Ponadto w 2019 roku, wzięliśmy udział we wspólnym posiedzeniu Zarządów Województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, które zaowocowało podpisaniem “Deklaracji współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Województwem Podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu Regionów” – powiedział marszałek. – Z kolei w 2022 roku, po ośmiu latach przerwy, nasz region był miejscem ważnych samorządowych dyskusji, konsultacji, rozmów i wymiany doświadczeń, prowadzonych w ramach Konwentu Marszałków Województw RP. Półroczna prezydencja Świętokrzyskiego okazała się okresem wytężonej i owocnej pracy. Zorganizowaliśmy w tym czasie 17 spotkań, w tym dwa razy obrady konwentowe oraz kilkanaście posiedzeń grup roboczych oraz zespołów eksperckich. Przyjęte w czasie świętokrzyskiej prezydencji stanowiska w istotny sposób wpłynęły na poprawę funkcjonowania ważnych obszarów działania samorządów województw – mówił Andrzej Bętkowski.

– Szanowni Państwo, jak pokazują przywołane przez mnie statystyki – mijająca kadencja była wyjątkowa, jeśli chodzi o czas jej trwania oraz zakres pracy organów stanowiącego i wykonawczego, jakimi są Sejmik i Zarząd Województwa. Ale mijająca kadencja była też szczególna z powodu wyzwań, jakie przyniosła pandemia koronawirusa czy kryzys uchodźczy wywołany wojną w Ukrainie. Jednak dzięki sprawnemu zarządzaniu województwem udało się im sprostać, a jednocześnie wykorzystać wszystkie szanse rozwojowe, dzięki czemu możemy dziś śmiało spoglądać w przyszłość. Przez ostatnie pięć i pół roku, dzięki ciężkiej pracy i determinacji, udało się osiągnąć wiele celów i zrealizować wiele ważnych inwestycji, służących mieszkańcom Ziemi Świętokrzyskiej. Podsumowując minione pięć i pół roku, należy podkreślić, że region świętokrzyski zmienił się w wielu wymiarach. Na każdym kroku spotkać możemy efekty skutecznych działań samorządu województwa – kilometry nowych, bezpiecznych dróg oraz ścieżek rowerowych, obwodnice miast, zmodernizowane i zaopatrzone w nowoczesny sprzęt placówki służby zdrowia, zrewitalizowane centra miast, odzyskujące dawny blask zabytki, nowe atrakcje turystyczne czy inwestycje w ochronę środowiska. Udało się też zrealizować wiele projektów społecznych, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski.

Po wystąpieniach przewodniczącego Sejmiku i marszałka odbyło się wręczenie podziękowań radnym, którzy pełnili mandat w Sejmiku VI kadencji. Specjalne podziękowania od Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego otrzymali także członkowie Zarządu Województwa.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał kwartet smyczkowy Estradivarious oraz wokalistka Angelika Orłowska z gminy Waśniów.