Podzielone dotacje

Zajęcia świetlicowe dla dzieci z ubogich rodzin, program „Starszy Brat/Starsza Siostra”, Punkt Pomocy Socjalnej czy „Program ochrony głosu nauczycieli” – to tylko niektóre projekty z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia dofinansowywane w tym roku przez samorząd województwa. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podzielił fundusze między organizacje pozarządowe, które zajmą się realizacją tych zadań. 

Zajęcia świetlicowe dla dzieci z ubogich rodzin, program „Starszy Brat/Starsza Siostra”, Punkt Pomocy Socjalnej czy „Program ochrony głosu nauczycieli” – to tylko niektóre projekty z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia dofinansowywane w tym roku przez samorząd województwa. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podzielił fundusze między organizacje pozarządowe, które zajmą się realizacją tych zadań. 
Na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczone jest w tym roku  100 tys. zł, zadania z zakresu pomocy społecznej wsparte zostaną kwotą 110 tys. zł. Również 110 tys. zł Zarząd Województwa przeznaczy w tym roku na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a na zwalczanie narkomanii – 50 tys. zł.
Na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych wpłynęło 9 ofert, 24 oferty na pomoc społeczną, 27 na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, na zwalczanie narkomani – 17.
W ramach funduszy na zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane będą m.in. „Program ochrony głosu nauczycieli” oraz „Program antynikotynowy”. Samorząd województwa przeznaczył pieniądze także na programy pomocy społecznej dla rodzin wielodzietnych i niepełnych dotkniętych problemem ubóstwa, na rozwój środowiskowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, edukację społeczną na temat praw osób niepełnosprawnych czy programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Organizacje pozarządowe przygotowały różne formy realizacji tych zadań, np. poprzez organizacje czasu wolnego dla dzieci z rodzin ubogich, organizację zajęć świetlicowych, program „Starszy Brat/Starsza Siostra”, prowadzenie Punktu Pomocy Socjalnej, organizację letniego wypoczynku dzieci czy zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.
Podziałem pieniędzy zajęła się specjalnie powołana komisja konkursowa. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego przyznano m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach na zadania z zakresu ochrony zdrowia, Świętokrzyskiemu Towarzystwu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na projekty z pomocy społecznej, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej  PRZYSTAŃ na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a  Stowarzyszeniu – Mieszkańcy z Ostrowca Świętokrzyskiego na zwalczanie narkomanii.