Posiedzenia Komisji Sejmiku

Dzisiaj obradują Komisje Sejmiku: Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisja Budżetu i Finansów.

Obraduje Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W porządku posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Świętokrzyskie w drodze darowizny Teatrowi im. S. Żeromskiego w Kielcach udziału wynoszącego 6104/9600 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, Gminie Kielce nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 394/8 i nr 394/9 o łącznej pow. 1,9480 ha.
4. Prezentacja „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Kielc w aspekcie rozwoju metropolizacji”.
5. Działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w 2006 roku.
6. Przyjęcie informacji podsumowującej wdrażanie Programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza w Województwie Świętokrzyskim.

W spotkaniu wezmą udział Marcin Perz, członek Zarządu Województwa oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

* * *

Odbędzie się także posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. W tematyce:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
a) zmian w budżecie województwa na 2007 rok, 
b) wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Świętokrzyskie w drodze darowizny, Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach udziału wynoszącego 6104/9600 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha,
c) wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, Gminie Kielce nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 394/8 i nr 394/9 o łącznej pow. 1,9480 ha,
d) ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej – Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego oraz akceptacji wartości jednego punktu,
e) ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach oraz akceptacji wartości punktu.
2. Przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
3. Informacja nt. wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych.