Posiedzenie Komisji Sejmiku

W budynku Muzeum Narodowego w Kielcach przy ul. Orlej 3, o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W budynku Muzeum Narodowego w Kielcach przy ul. Orlej 3, o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W porządku obrad:
1. Zapoznanie się z działalnością Muzeum Narodowego w Kielcach.
2. Zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zabytkami w województwie świętokrzyskim na lata 2007-2010”.
3. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych w 2006 r. na zadania z zakresu ochrony zabytków.
4. Informacja o stanie prawnym nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, stanowiącej siedzibę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
5. Informacja nt. podziału środków dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
6. Informacja nt. podziału środków na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 2007 r.
7. Informacja nt. „Inwestycji i programów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej realizowanych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oświaty”.
8. Informacja nt. realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie upowszechniania turystyki.

W posiedzeniu wezmą udział członek Zarządu Województwa Marek Kwitek oraz dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk.