Img 1332

Miliony na edukację przedszkolną i wsparcie osób bez zatrudnienia

8 projektów  „przedszkolnych” oraz 1 projekt, dotyczący wspierania osób bez zatrudnienia, które chcą wrócić na rynek pracy – marszałek Renata Janik i wicemarszałek Grzegorz Socha podpisali dziś z wnioskodawcami 9 projektów z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Ich łączna kwota dofinansowania to blisko 5,4 mln zł i skorzysta z nich 878 mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

– Te projekty dotyczące przedszkoli są bardzo ważne, ponieważ podnoszą jakość nauczania oraz poszerzają ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb i zainteresowań przedszkolaków.  Skorzystają z nich i dzieci i nauczyciele, którzy będą mogli się dokształcać. Mamy także projekt skierowany do osób, które chcemy zachęcić do powrotu na rynek pracy – mówiła marszałek Renata Janik. – To już nasze kolejne umowy “przedszkolne” ich wartość dofinansowania i zabezpieczonych środków to w sumie 10 mln złotych. A obecnie nasza alokacja wynosi blisko 50 procent, więc cały czas sukcesywnie pracujemy – mówiła marszałek Renata Janik.

– Dzięki inwestowaniu w przedszkola i ich ofertę edukacyjną, zapewniamy dzieciom lepsze warunki do nauki, rozwijania swoich zdolności oraz przygotowania się do przyszłych wyzwań. Jest to ważna inwestycja w przyszłość naszych dzieci i społeczeństwa jako całości – dodał wicemarszałek Grzegorz Socha.

W wydarzeniu wzięli także udział dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i jej zastępca Artur Potaczała.

Z 8 projektów „przedszkolnych”, obejmowanych umowami w dniu 28 czerwca br., skorzysta 606 dzieci , 123 rodziców i 49 nauczycieli – łącznie 778 osób: 

Projekty będą realizowane w 11 przedszkolach, które funkcjonują w gminach: Chęciny, Łubnice, Miedziana Góra, Skalbmierz oraz w Kielcach.   Ich najważniejszym efektem jest rozszerzanie i podnoszenie jakości oferty edukacyjnej świętokrzyskich przedszkoli, przede wszystkim poprzez realizację różnorodnych zajęć dla dzieci, ponadto podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej przedszkoli, a dodatkowo wsparcie dla rodziców. Tematyka zajęć dla dzieci była każdorazowo dopasowywana do potrzeb dzieci oraz konsultowana z rodzicami. Będzie to m. in.:  nauka j. angielskiego; zajęcia z elementami robotyki, matematyki i logicznego myślenia, będące wstępem do nauki przedmiotów ścisłych; zajęcia z doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej; zajęcia społeczno – wychowawcze oraz terapeutyczne.

Powrót na rynek pracy

Projekt pn. „RAP – Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” jest skierowany do 100 bezrobotnych oraz biernych zawodowo mieszkanek i mieszkańców Kielc, w tej grupie przewidziano m. in. udział 20 osób z niepełnosprawnościami oraz 30 uchodźców wojennych z Ukrainy. Przedsięwzięcie, dofinansowane kwotą blisko 1,9 mln zł, będzie realizowane od 1 lipca 2024 r. do 30 listopada 2025 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w partnerstwie z Chorągwią Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego oraz kielecką spółką Konsorcjum Naukowo – Edukacyjne S.A.

Celem jest powrót uczestników projektu na rynek pracy, przy jednoczesnym wzmocnieniu ich aktywności społecznej. Projekt będzie realizowany w ramach Klubu Integracji Społecznej, który prowadzi kielecki MOPR. Uczestnicy projektu uzyskają kompleksowe wsparcie, obejmujące  m. in.:

– indywidualną diagnozę potrzeb, predyspozycji i potencjału rozwojowego danej osoby;

– pomoc w rozwinięciu kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy – będzie to m. in. wsparcie asystenta zdrowienia, pomoc psychologiczna, szkolenia z autoprezentacji i kompetencji cyfrowych;

– pomoc w powrocie na rynek pracy, w tym konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie trenera pracy, warsztaty z przedsiębiorczości, wyjazdy na targi pracy oraz targi ekonomii społecznej oraz edukacyjne wizyty w zakładach pracy.

Ponadto dla 45 osób przewidziano 3 – miesięczne staże zawodowe w kieleckich firmach i instytucjach.