Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca umowy z 6 wnioskodawcami podpisali w Stopnicy

Miliony na lokalne strategie rozwoju

Budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej, wytyczanie szlaków, promocja produktów lokalnych, promocja oferty turystycznej obszaru LGD – między innymi na takie działania oraz lokalne strategie rozwoju pieniądze otrzyma dziś 12 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca umowy z 12 wnioskodawcami podpisali w Stopnicy i w Sandomierzu. Jutro w Końskich zaplanowano zawarcie kolejnych 5 umów. W sumie 17 wnioskodawców otrzyma prawie 170 mln zł. 

Umowy podpisano w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

 – W sumie 17 lokalnych grup działania otrzyma ponad 38 mln euro. Pieniądze będą spożytkowane na różne działania: rozwijanie przedsiębiorczości pozarolniczej, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój turystyki, promowanie lokalnych produktów, zachowanie tradycji –  mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Środki finansowe przyznano na wdrażanie podejścia LEADER w okresie programowania 2023 -2027 w formule wielofunduszowej. Wdrażane tego podejścia odbywało się będzie na podstawie podpisanych umów ramowych, w oparciu o lokalne strategie rozwoju. Strategie te są dokumentami tworzonymi oddolnie przez lokalną społeczność z udziałem trzech sektorów społecznego, gospodarczego i publicznego. Każdy z tych dokumentów obejmuje obszaru działania konkretnej LGD i  określa kierunki rozwoju tego obszaru na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

– Środki są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych na różne cele, ale takie, które zostały określone w lokalnej strategii rozwoju w swoich miejscowościach. Bardzo się cieszę, że te strategie są profesjonalnie przygotowane i dobrze przemyślane.  Będą służyć społeczności i mieszkańcom – dodał członek Zarządu Marek Jońca.

Ogółem Województwo Świętokrzyskie przekaże na obszar działania świętokrzyskich LGD 38 862 500 euro (prawie 170 mln zł) z czego 35 862 500 euro pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i 3 000 000 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027″, a wartość poszczególnych umów ramowych uzależniona jest od liczby mieszkańców danej LGD.

Przygotowane na ten nowy okres programowania lokalne strategie rozwoju zakładają rozwój turystyki, w tym w szczególności budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej, wytyczanie szlaków, promocję produktów lokalnych, promocję oferty turystycznej obszaru LGD.  Zakres wsparcia w konkursach organizowanych przez LGD obejmować będzie również rozwój przedsiębiorczości, poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych poprzez: tworzenie gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych. W ramach działań wsparty zostanie również rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, a także do małej infrastruktury publicznej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.

   W Stopnicy  podpisano 6 umów z następującymi beneficjentami:

 • Królewskie Ponidzie , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 685 614,00 €
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” , która na wdrażanie LSR otrzyma 3 340 300,00 €
 • Lokalna Grupa Działania PONIDZIE , która na wdrażanie LSR otrzyma 1 703 586,00 €
 • Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły , która na wdrażanie LSR otrzyma 1 703 586,00 €
 • Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” , która na wdrażanie LSR otrzyma 1 648 900,00 €
 • Lokalna Grupa Działania “Perły Czarnej Nidy” , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 030 929,00 €

W podpisaniu umów w Stopnicy wzięła udział także radna Sejmiku Bogusława Wypych.

W Sandomierzu  podpisano  6 umów z wnioskodawcami:

 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 358 271,00 €
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg” , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 303 586,00 €
 • Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego , która na wdrażanie LSR otrzyma 1 703 586,00 €
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 358 271,00 €
 • Lokalna Grupa Działania “Białe Ługi” , która na wdrażanie LSR otrzyma 3 012 957,00 €
 • Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” , która na wdrażanie LSR otrzyma 2 685 614,00 €

Jest to już trzeci z kolei okres programowania, gdzie lokalne grupy działania otrzymają możliwość realnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich na który dotychczas od 2007 roku za ich pośrednictwem, na różnego typu inicjatywy zostało przekazane ok. 94 mln euro.

Jutro w Końskich zaplanowano podpisanie kolejnych 5 umów.