Ekran Komputera Na Którym Wyświetla Się Napis Komisja Rewizyjna Oraz Napis Agata Binkowska

Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2020 rok

Radni Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także wykonanie budżetu województwa za 2020 rok. Przyjęli ponadto wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Agata Binkowska, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.

Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok przedstawiony przez Tomasza Janusza, zastępcę dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W opracowaniu można znaleźć szereg informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Wśród zjawisk negatywnych raport zwraca uwagę m. in. na niekorzystne trendy demograficzne w województwie świętokrzyskim w ostatnich latach. Pozytywnym faktem jest to, że w regionie świętokrzyskim odnotowano wysokie tempo wzrostu produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w porównaniu do poprzedniego roku – dynamika tego wskaźnika wyniosła aż 7,77%, co plasuje nasze województwo na 2. miejscu w kraju. Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w województwie w 2020 roku wyniosła 22 683 (2019 r. – 21 340) przy 765 408 przestępstwach w całym kraju. Skala przestępstw w regionie w porównaniu do pozostałych województw była niewielka, a Świętokrzyskie pozostawało w dalszym ciągu jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Polsce.

Raport prezentuje również strategie, programy oraz przedsięwzięcia realizowane przez Samorząd Województwa. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jest najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej obejmujące wymiar społeczny i gospodarczy. Do końca 2020 roku obowiązywała „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” i związku z upływającym terminem jej obowiązywania 25 lutego 2019 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę dotyczącą określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (SRWŚ 2030+), która formalnie rozpoczęła proces przygotowania nowego dokumentu. Podczas konsultacji społecznych projektu SRWŚ 2030+, które odbywały się od 10 sierpnia do 30 września 2020 roku zostało zgłoszonych 929 uwag, opinii i sugestii, które zostały nadesłane przez 160 podmiotów. 29 marca 2021 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr XXX/406/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok, Sejmik Województwa przeprowadzi debatę podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 28 czerwca br., przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Radni Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali również sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnych biegłych rewidentów, przedstawione przez Zbigniewa Radka i Magdalenę Wcześniak. Z opinii tej wynika, że sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki za 2020 roku i pozostaje w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Informację o stanie mienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przedstawił Rafał Kosiński, dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, zaś sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu przedstawiła uczestnikom posiedzenia komisji skarbnik Województwa Świętokrzyskiego Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.