Zdjęcie Ogólne Uczestników Spotkania

Porozumienie międzygminne podpisane

W obecności marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i radnego Sejmiku Województwa Marka Strzały, we wtorek 8 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie przedstawiciele gmin Staszów, Oleśnica i Rytwiany podpisali porozumienie o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszów, służące opracowaniu i realizacji m.in. wspólnej strategii i planu mobilności miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także poseł RP Krzysztof Lipiec oraz, w ramach telekonferencji, poseł RP, wiceminister sportu Anna Krupka.

Świętokrzyskie samorządy przygotowują się do jeszcze bardziej skutecznego ubiegania się o środki unijne. Jedną z dróg do efektywnego realizowania polityki rozwoju jest wspólne, ponadgminne sięganie po dostępne pieniądze z UE, w szczególności na łączne korzystanie z różnych zewnętrznych źródeł finansowych i unijnych programów. Tworzenie Zintegrowanych Obszarów Funkcjonalnych daje samorządom prawną podstawę do współpracy, pozwala na na zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb mieszkańców różnych obszarów.

Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa został wyszczególniony w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, stanowiąc jeden z obszarów funkcjonalnych strategicznej interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Porozumienie międzygminne, mające pozwolić na dalsze wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, podpisali burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, burmistrz Oleśnicy Leszek Juda oraz wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz.

Uczestnikiem spotkania był marszałek Andrzej Bętkowski.

-W naszym, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zasięgu jest pewien znaczący potencjał, wynikający z puli środków, wynegocjowanych przez Polskę w nowej perspektywie finansowej. Będą to zarówno środki finansowe dystrybuowane przez rząd, jak i przez samorząd województwa – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Od nas zależy, jak sprawnie do sięgania po te pieniądze się przygotujemy, jak elastycznie zareagujemy na różnorakie potrzeby swojej gminy, najbliższych sąsiadów, jak chętnie będziemy gotowi zawierać sojusze i razem, jako porozumienia samorządów, dążyć do wspólnego rozwoju, mając dobrze przygotowane dokumenty planistyczne i strategiczne – dodał marszałek.

Na podstawie porozumienia, liderem w programowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie Staszów. Strony porozumienia ustaliły, iż niezbędne będzie opracowanie Strategii dla MOF Staszowa oraz przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, pozwalającego na przyszłą wspólną politykę transportową.

Galeria zdjęć