Na Komisji Zdrowia o zniżkach dla rodzin wielodzietnych

Na Komisji Zdrowia o zniżkach dla rodzin wielodzietnych

Uchwałę w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta  Rodziny na 5+” pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się 23 maja 2014 roku. Obradom przewodniczyła Jolanta Rybczyk.

Karta ma zostać wprowadzona na terenie województwa świętokrzyskiego z dniem 1 lipca 2014 roku i ma być elementem polityki społecznej w obszarze działań na rzecz rodziny, realizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Celem jej ustanowienia jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, a także wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w tych rodzinach.

Rodziny uczestniczące w programie na początek będą mogły liczyć na zniżki przy korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jak poinformowała radnych Komisji Aleksandra Marcinkowska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trwają rozmowy z innymi podmiotami, by przyłączyły się do programu. Partnerami programu mogą zostać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne.
– Myślę, że z czasem będzie ich coraz więcej i będziemy sukcesywnie uzupełniać program o nowe ulgi – podkreśliła.

Do korzystania z „Karty Świętokrzyskiej Rodziny na 5+” będą uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, albo do 25 roku życia – gdy dziecko uczy się, studiuje lub jest niepełnosprawne i pozostaje pod opieką rodzica.

Radni Sejmiku zdecydują o przyjęciu tej uchwały podczas wyjazdowej sesji, która odbędzie się 26 maja 2014 roku na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji Zdrowia przyjęli również informację o zrealizowanych w 2013 r. i planowanych na 2014 r. programach zdrowotnych w województwie świętokrzyskim. Jak wyjaśnił Wojciech Żelezik, wicedyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na samorządach wojewódzkich spoczywa obowiązek zbierania takich danych od samorządów lokalnych i przekazywania ich wojewodom. Najwięcej środków na programy profilaktyczne przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w wielu miejscach są też programy finansowane przez samorządy. – W niektórych programach dużym problemem jest niski procent wykorzystania tych środków z powodu małej zgłaszalności pacjentów. W niektórych przypadkach wykorzystanie środków sięga około 10 procent – mówił Wojciech Żelezik. Niezadowalające są między innymi wyniki wykorzystania programów kierowanych do kobiet – w zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy.

W 2013 roku na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano 132 programy profilaktyczne, a skorzystało z nich ponad 387 tys. osób. Do realizacji w 2014 roku zaplanowano 141 programów profilaktycznych dla prawie 165 tysięcy pacjentów.