Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacją o działalności Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na terenie województwa świętokrzyskiego, stanem wdrażania programów realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz informacją dotyczącą działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W obradach uczestniczył Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas posiedzenia radni zapoznali się z informacją o działalności Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na terenie województwa świętokrzyskiego, którą przedstawił Jerzy Borcz, zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. Omówił m.in. strukturę terytorialną ANR, zmiany organizacyjne Oddziału, aktualne kierunki restrukturyzacji przejętego mienia: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie oraz dzierżawa oraz współprace ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą.

Zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Paweł Taborski przedstawił radnym dane dotyczące realizacji zadań statutowych Zarządu oraz plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok.
– Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w 2013 roku w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” realizował zadania za łączną kwotę 16 193 237,37 zł: W śród zadań  między innymi realizowana była rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Koprzywianki, podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły – mówił dyrektor.

Podczas obrad radni zapoznali się również z informacją na temat realizacji zadań statutowych Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach zrealizowanych w 2013 r.
– ŚBG wykonuje obecnie pomiary geodezyjne do stwierdzenia zajętości pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 766 „Morawica – Kije – Pińczów – Węchadłów” na całej jej długości ok. 40 km. Prace te nie są źródłem dochodów, natomiast plan finansowy wydatków zostaje powiększony o środki finansowe na te prace. W 2013 r. plan finansowy wydatków został powiększony o 20.000,00 zł, natomiast na rok 2014 do realizacji: 339.000,00 zł. Plan dochodów na rok 2013 zrealizowano w 74,3 %  głównie z uwagi na to, że na wniosek mieszkańców zostały wstrzymane prace scaleniowe we wsi Piestrzec. Ponadto termin realizacji III etapu prac we wsi Mosty został przesunięty na I kwartał 2014 r – mówił Wiesław Kuleta, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji.

Członkowie komisji zapoznali się również z informacją Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego o stanie zaangażowania środków finansowych i realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w części realizowanej przez Samorząd Województwa.