Akronim

Zaproszenie dla jednostek z obszaru dziedzictwa kulturowego do współpracy w ramach ponadnarodowego projektu KeepOn

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. „KeepOn – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturalnego), zaprasza instytucje zainteresowane rozwojem polityki regionu w zakresie obejmującym zagadnienia z obszaru dziedzictwa kulturowego w województwie świętokrzyskim do współpracy w ramach Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu KeepOn.

Regionalna Grupa Interesariuszy powstanie w celu stworzenia płaszczyzny transparentnego dialogu i współpracy oraz wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami życia społeczno – gospodarczego w regionie świętokrzyskim w ramach planowanych spotkań i wyjazdów tematycznych. Głównym zadaniem Grupy będzie wspieranie działań, związanych z realizacją projektu, ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego w procesie stymulowania rozwoju regionalnego.

Zgłoszenia do udziału w Grupie mogą składać instytucje bezpośrednio zarządzające obiektami/podmiotami w obszarze dziedzictwa kulturowego – zarówno przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje i stowarzyszenia pośrednio wspierające politykę regionu w tym zakresie.

Chętne do współpracy w ramach projektu KeepOn instytucje, zapraszamy do wypełnienia i przesłania Formularza zgłoszeniowego do Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu KeepOn na adres e-mail: agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl.

Termin nadesłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 12.00.

Po upływie terminu zgłoszeń, przedstawiciele wybranych podmiotów zostaną zaproszeni na I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy, na którym oficjalnie zawiązanie zostanie Partnerstwo na rzecz realizacji projektu KeepOn.
Nabór ma charakter otwarty i na każdym etapie realizacji projektu istnieje możliwość dołączenia do Regionalnej Grupy Interesariuszy.

Formularz zgłoszeniowy grupa bezpośrednia
Formularz zgłoszeniowy grupa pośrednia

Lokalizacja