Poziomy Plakat Bezpłatnego Kursu Języka Polskiego

NABÓR DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA DOROSŁYCH OBYWATELI UKRAINY/ НАБІР НА УЧАСТЬ У БЕЗКОШТОВНОМУ КУРСІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 3 października 2022 roku rozpoczyna się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku./ Лідер проекту «Свєнтокшиське для України» – Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєводства інформує, що від 3 жовтня 2022 року розпочинає набір на участь у безкоштовному курсі польської мови як іноземної для повнолітніх громадян України, які проживають на території Свєнтокшиського Воєводства, які перетнули кордон з Польщею від 24 лютого 2022 року.

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie / Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie;

Kurs skierowany jest łącznie do 160 osób na poziomach A2,B1,B2 i obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach – wykonawcą kursu jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczestnicy kursu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu. Nabór do udziału w kursie ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do udziału w kursie oraz możliwości przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikatowych znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnym kursie z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

 

Plakat Bezpłatnego Kursu Języka Polskiego

Wszelkie informacje dotyczące kursu dostępne są na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, a także pod numerami telefonów: 41-342-16-92 oraz 41-342-13-88 (osoba ukraińskojęzyczna).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnym kursie z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Załączniki dla wszystkich uczestników kursu:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika projektu

Załącznik nr 3 – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach kursu języka polskiego jako obcego

Załączniki dla uczestników kursu, którzy nie są jeszcze uczestnikami projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”:

Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Załącznik nr 5 – Deklaracja uczestnika projektu

Tłumaczenie na język ukraiński:

Проект «Свєнтокшиське для України» реалізується Свєнтокшиським Воєводством / Маршалківським Урядом Свєнтокшиського Воєводства / Регіональним Осередком Соціальної Політики в м. Кельце в рамках Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 рр. (RPOWS) в рамках Пріоритетної Осі 9 – Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, Захід 9.1 – Активна інтеграція, що збільшує шанси на працевлаштування.

Курс призначений загалом для 160 осіб на рівнях A2, B1, B2 і включає 120 навчальних годин. Заняття будуть проводитись в м. Кельце – виконавцем курсу є Університет Яна Кохановського. Учасники курсу можуть розраховувати на відшкодування витрат на проїзд. Набір на участь у курсі безперервний і триватиме до закінчення ліміту місць. Детальну інформацію про набір для участі в курсі та можливість складання іспитів на державний атестат можна знайти в «Регламенті про набір та участь у безкоштовному курсі польської мови як іноземної в рамках проекту «Свєнтокшиське для України».

Вся інформація про курс доступна на сайті www.swietokrzyskie.pro у вкладці Регіонального Осередку Соціальної Політики – «Свєнтокшиське для України», а також за номерами телефонів: 41-342-16-92 та 41-342-13-88 (україномовна особа).

Регламент набору та участі в безкоштовному курсі польської мови як іноземної в рамках проекту «Свєнтокшиське для України»

Додатки для всіх учасників курсу:

Додаток 1 – Анкета на участь у безкоштовному курсі польської мови як іноземноїв проекті «Свєнтокшиське для України»

Додаток 2 – Освідчення Учасника проекту

Додаток 3 – Регламент про відшкодування коштів доїзду в рамках курсу польської мови як іноземної з додатками

Додатки для учасників курсу, які ще не є учасниками проекту «Свєнтокшиське для України»:

Додаток 4 – Заявка на участь в рамках проекту «Свєнтокшиське для України»

Додаток 5 – Декларація учасника проекту