Sesja Sejmiku Młodzieżowego Luty 2020

Nabór kandydatów do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku

Do 20 marca br. trwa rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa świętokrzyskiego. Jego formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego.

Na młodzieżowych radnych czeka do 45 miejsc. Do zgłaszania kandydatur zapraszamy przewodniczących lub przedstawicieli młodzieżowych rad, reprezentantów samorządów uczniowskich, samorządów studenckich oraz organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą. Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.

Szczególnie zapraszamy osoby aktywne społecznie, które mają dużą motywację do pracy w ramach Młodzieżowego Sejmiku i będą w stanie pogodzić swoje obowiązki z zadaniami radnego. Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (do pobrania na www.swietokrzyskie.pro w zakładce Młodzieżowy Sejmik. Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”. Rekrutacja trwa do 20 marca 2020 r.

Kapituła Młodzieżowego Sejmiku dokona wyboru nowych radnych spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady, samorządy uczniowskie, samorządy studenckie oraz organizacje pozarządowe. Listę radnych Młodzieżowego Sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Kadencja będzie trwać dwa lata. Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: 41 342-11-00.