Logo Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Istota Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Świętokrzyska Nagroda Jakości (w skrócie: ŚNJ) została ustanowiona w 1999 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego i stanowi integralną część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i ciągłe doskonalenie nowoczesnych metod i systemów zarządzania przez jakość na poziomie:

 • krajowymPolskiej Nagrody Jakości ustanowionej w 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska;
 • europejskimEuropejskiej Nagrody Jakości, ustanowionej w 1992 roku, której sponsorami są: Komisja Europejska, Europejska Organizacja ds. Jakości oraz Europejska Fundacja Zarządzania Jakością EFQM.

Główne cele Nagrody to:

 1. Promowanie regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji w kraju i zagranicą osiągających znakomite wyniki w zarządzaniu swoimi organizacjami.
 2. Popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, w tym w szczególności nowoczesnej koncepcji Zarządzania przez Jakość (w języku angielskim: TQM – Total Quality Management).
 3. Promocja Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością)
 4. Promocja Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości.
 5. Rozszerzenie filozofii zarządzania przez jakość prowadzonej przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości na Województwo Świętokrzyskie poprzez włączenie do tej promocji najbardziej zainteresowanych władz samorządowych województwa.
 6. Przekazywanie przedsiębiorstwom informacji na temat nowoczesnych metod zarządzania, które wdrażane są w przodujących firmach światowych.
 7. Wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia ich zarządzania oraz nowoczesnych systemów zapewnienia jakości.

W konkursie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości mogą brać udział przedsiębiorstwa, organizacje publiczne, niepubliczne, edukacyjne niezależnie od wielkości i formy zatrudnienia, jednostki samorządu terytorialnego, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 4 lat,
 • działają na terenie Województwa Świętokrzyskiego i płacą w nim podatki,
 • zgłoszą w terminie wyznaczonym przez Kapitułę, na piśmie, deklarację przystąpienia do konkursu.

Idea Nagrody

Świętokrzyska Nagroda Jakości jest jedynym, organizowanym w regionie konkursem, którego ideą nie jest samo nagradzanie uczestników, lecz przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. Wykorzystywany w ŚNJ model oceny organizacji, bazujący na technice samooceny i polegający na identyfikacji mocnych i słabych stron pozwala określić dalsze kierunki jej rozwoju oraz podjąć działania doskonalące, poprawiające wyniki biznesowe jednostki.

Udział w konkursie stanowi okazję do bezstronnej, zewnętrznej oceny pozycji organizacji na tle konkurencji, a także pozwala poszerzyć wiedzę nt. nowoczesnych metod i systemów zarządzania przedsiębiorstwem dzięki organizowanym spotkaniom z zakresu szeroko rozumianej jakości.

Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnictwo w Konkursie przebiega kilkuetapowo:

 • w pierwszym etapie uczestnicy przygotowują samoocenę swojej organizacji wg szczegółowych kryteriów modelu oceny Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, w oparciu o szkolenia prowadzone przez Ekspertów ŚNJ,
 • w drugim etapie następuje weryfikacja opracowanej samooceny przez Zespół Ekspertów ŚNJ oraz zostają wyłonione jednostki do przeprowadzenia wizyt, których celem jest weryfikacja zgodności informacji zawartych w samoocenach ze stanem faktycznym  lub, w razie zaistniałej potrzeby, uszczegółowienie wybranych zagadnień.

W wyniku tego postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o raport merytoryczny przygotowany przez Zespól Ekspertów Kapituła Konkursu ŚNJ wyłania Laureatów i Wyróżnionych w danej edycji, w kategoriach zależnych od wielkości oraz charakteru prowadzonej działalności.

Polska Nagroda Jakości

Zdobycie tytułu Laureata w konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości zapewnia organizacji możliwość wzięcia udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości, a następnie Europejskiej Nagrodzie Jakości.