Nominacje dla nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Nominacje dla nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu III kadencji Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej celem jest koordynowanie i doskonalenie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Nominacje nowym członkom wręczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Podstawą prawną do powołania  Rady i określenia jej kompetencji jest znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego. Ustawa daje Marszałkowi Województwa możliwość powołania Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego na wspólny wniosek 50 organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie województwa.

Rada  jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie pożytku publicznego. Głównym zadaniem tego gremium jest stałe monitorowanie, poznawanie potrzeb społeczności lokalnych, wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb oraz rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych.

– Mam nadzieję, że to wspaniałe gremium będzie wspierać Marszałka oraz Samorząd Województwa w działaniach na rzecz naszego regionu. Praca rady będzie miejscem opiniowania i konsultowania ważnych programów i projektów, a decyzje które zostaną wspólnie podjęte będą widoczne w najbliższych latach. Liczę na Państwa szerokie doświadczenie, cenne uwagi, ciekawe pomysły, które będą budować wymiar, kształt i rangę naszego województwa – mówił członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski.

W skład ŚRDPP wchodzi 12 osób: dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, trzech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jeden przedstawiciel wojewody oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady dokonano wyboru władz. Przewodniczącą Rady została wybrana Agnieszka Piwnik – Piecyk, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, wiceprzewodniczącymi – Michał Piasecki, sekretarz stowarzyszenia Homo Politicus i Leszek Wnętrzak z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, a sekretarzem Agnieszka Dudek z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Członkowie III kadencji Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

– Agnieszka Dudek z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
– Agnieszka Piwnik-Piecyk, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego
– Teresa Śliwa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
– Leszek Wnętrzak z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
– Beata Napierała, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
– Bogusława Wypych, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
– ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej
– Sebastian Gralec, prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój
– Karolina Jarosz, prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”
– Agnieszka Kmiecik, prezes zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej
– Michał Piasecki, sekretarz stowarzyszenia Homo Politicus
– Tomasz Rejmer, komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka