Podpisanie Umów (4)

Nowe projekty związane z edukacją przyrodniczą oraz rewitalizacją w gminie Nowiny

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z wójtem gminy Nowiny Sebastianem Nowaczkiewiczem dwie umowy, związane z edukacją przyrodniczą oraz rewitalizacją. Ogólna wartość projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 to 13 681 tys. zł, z czego wkład unijny zamknął się w kwocie prawie 4,5 mln zł.

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja centrum Sitkówka-Nowiny” zakłada:

  1.  Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”, która pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej, racjonalizację układów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych. W poziomie piwnicznym przewidziano część obsługującą stadion i pomieszczenia na potrzeby organizacji zawodów sportowych i działalności GKS Nowiny.
  2. Utworzenie skweru/parku w Nowinach. Zostaną wykonane elementy małej architektury. Założenie koncepcyjne opiera się na okręgach nawiązując do „pereł”, czyli nazwy jednego z pierwszych i najbardziej znanych obiektów rekreacji wodnej w Polsce i województwie świętokrzyskim – Parku Wodnego „Perła” działającego w ramach GOK-u „Perła”. Elementy małej architektury zostały tak dobrane, aby służyły rekreacji i wypoczynkowi, skierowane są one do różnych grup wiekowych, mają za zadanie integrować mieszkańców gminy Nowiny.
  3. Modernizację placu handlowego w Nowinach – budowa zadaszenia, szaletów publicznych, przebudowa parkingu.
  4. Montaż instalacji świetlnej przeszkodowej na kominie na terenach inwestycyjnych (poprzemysłowych).
  5. Monitoring terenu.
  6. Utworzenie Izby Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem” zamierza utworzyć Izbę Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nowinach – w jednym z pomieszczeń w nowo dobudowywanej części GOK-u. Będzie to multimedialna ekspozycja.

Wartość całkowita projektu to: 13 mln 102 tys. zł, dofinansowanie: 3 mln 943 tys. zł. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 6,79 ha.

Projekt “Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”:

Projekt zakłada budowę ok. 3 km ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie leśnym Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, obejmującej wierzchołki Góry Malik, Góry Miejskiej oraz Okrąglicy. W ramach projektu powstanie ścieżka o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej pokrywająca się z obecnie użytkowanymi ścieżkami. Na jej trasie postawione zostaną dwa deszczochrony ze stołami i ławami oraz jeden zostanie odremontowany. Trasa zostanie oznakowana, pojawią się tablice informacyjne, sylwetki zwierząt z wikliny oraz totemy QR, dla których zostanie przygotowana aplikacja mobilna. Aplikacja będzie wskazywać lokalizację użytkownika oraz deszczochronów, wspomagać poznawanie lokalnej bioróżnorodności i umożliwiać umieszczanie zdjęć oraz połączenie z portalami społecznościowymi.

Koszt całkowity projektu: 578 tys. zł , wkład UE: 492 tys. zł.

 

 

Galeria zdjęć