Img 5763

Nowi członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wręczenie aktów powołania nowym członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego było jednym z punktów posiedzenia tego gremium, w którym uczestniczyli Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz wicemarszałek Renata Janik. Zebrani w Filharmonii Świętokrzyskiej dyskutowali również o budowie parkingu nad torami kolejowymi przy kieleckim dworcu PKP oraz wyrazili opinie na temat Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019.

Akty powołania na nowych członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Robertowi Jaworskiemu, prezesowi Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, burmistrzowi Miasta i Gminy Chęciny oraz Jerzemu Kolarzowi, staroście buskiemu, przewodniczącemu Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego wręczyły Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Elżbieta Drogosz, przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego, życząc obu panom owocnej pracy na rzecz Rady.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia plenarnego, uczestnicy obrad wysłuchali informacji o postępach w rozmowach pomiędzy PKP S.A, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a Urzędem Miasta Kielce na temat możliwości budowy parkingu nad torami kolejowymi przy kieleckim dworcu PKP. Wojewoda Agata Wojtyszek zaznaczyła, że głównym zadaniem jest dostosowanie koncepcji do potrzeb zainteresowanych stron i jak najszybsze podpisanie porozumienia w celu realizacji tej ważnej dla stolicy regionu inwestycji. – Modernizacja budynku dworca, unowocześnienie linii kolejowej i wybudowanie parkingu dla podróżnych to w przyszłości korzyść dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, inwestorów, gości targowych – podkreśliła wojewoda.

Tadeusz Sobotnik, dyrektor Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe SA, wyjaśnił, że przygotowane wcześniej rozwiązania zmodyfikowano zgodnie z koncepcjami przedstawionymi przez samorząd Kielc, dostosowując infrastrukturę kolejowo-torową i zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca do budowy parkingu. – Czekamy obecnie na konkretną decyzję władz miasta, czy decydują się na takie rozwiązanie i partycypowanie w kosztach inwestycji. Wstrzymywanie głosu w tej sprawie powoduje zaprzestanie prac na linii kolejowej nr 8 w obrębie Kielc. Jeżeli miasto wybierze inny wariant, to my przystępujemy do realizacji przygotowanej przez nas koncepcji rozbudowy dworca i modyfikacji układu torowego. Na remont budynku dworca PKP uzyskaliśmy 21 milionów złotych – nadmienił Tadeusz Sobotnik.

Stanowisko samorządu Kielc przedstawił prezydent Bogdan Wenta. – Modernizacja dworca, tak by odzwierciedlał standardy innych miast wojewódzkich, jest konieczna, to nie podlega dyskusji. Nasze wątpliwości budzi jedynie fakt mechanizmów odpowiedzialności ekonomicznej, regulacje dotyczące kosztów utrzymania parkingu i wpływów z jego użytkowania. Patrząc z punktu biznesowego, inwestujemy pieniądze publiczne i chcemy mieć z tego wpływy do budżetu – dodał prezydent Kielc.

Przy okazji toczącej się dyskusji, podniesiono także kwestię budowy przejścia dla pasażerów między kieleckimi dworcami – kolejowym i autobusowym. Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Kielce, odpowiedział, że planowane jest ogłoszenie konkursu architektonicznego na zaprojektowanie placu Niepodległości i terenów przyległych. – Najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa przejścia podziemnego między oboma dworcami. Jest to bardzo kosztowne rozwiązanie i w obecnej sytuacji niezbyt dużego natężenia ruchu pasażerskiego, mało ekonomiczne. Na pewno w przyszłości taka opcja będzie sensowna. W chwili obecnej chcemy, również w drodze konkursu poprawić, wygląd i funkcjonalność wylotów istniejącego przejścia podziemnego wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych – zaznaczył Artur Hajdorowicz.

Na zakończenie członkowie WRDS zaopiniowali Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 zaprezentowany przez Arkadiusza Piecyka, dyrektora wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przyjęli sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok ubiegły.

Lokalizacja