Nowy program dotacyjny dla organizacji wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Nowy program dotacyjny dla organizacji wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy to nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem. Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się 3 lutego br.


Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne z całej Polski, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, które prowadzą działania na rzecz zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Można starać się o dotacje m. in. na działania edukacyjne, aktywizacyjne, wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych czy przeciwdziałaniu uprzedzeniom, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych i wiele innych.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.