Spotkanie Grupy Tematycznej Rops (6)

O współpracy w realizacji unijnych projektów

Współpraca lokalna i ponadregionalna oraz jej znaczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych była tematem dyskusji Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej funkcjonującej w ramach Projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach udział wzięli członkowie Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych z regionu.

– Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy dodatkowo przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, czyli przedstawicieli organizacji pozarządowych. Trudno mówić o współpracy bez partnera, który jest kluczowy w wielu projektach – mówiła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Głównym tematem spotkania była współpraca pomiędzy różnymi instytucjami przy realizacji zadań oraz projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

– Wszystkie dokumenty bieżącego okresu programowania związane z realizacją programów unijnych dużo miejsca poświęcają współpracy, coraz częściej za wspólne działanie otrzymujemy dodatkowe punkty w ocenie – podkreślał Ewa Jasińska, doradca i ekspert z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna na celu ma rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.

Galeria zdjęć

Lokalizacja