O Młodzieżowym Sejmiku

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został powołany w 2018 r.

Gremium to ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego głównym celem jest zaangażowanie młodych ludzi w życie swojego najbliższego otoczenia, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz nauka samorządności.

Młodzi radni zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady działające przy gminach, samorządy uczniowskie i studenckie, a także organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Cechą wyróżniającą to gremium jest formuła działania, zbliżona do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja cyklicznych sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Przedsięwzięcie realizuje również zapisy Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, przyjętej uchwałą nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r. W celu strategicznym 3. znalazł się bowiem zapis o propagowaniu, szczególnie wśród młodych mieszkańców regionu, wolontariatu i innych form aktywności społecznej i obywatelskiej, umożliwiających podniesienie kompetencji społecznych, budowę więzi ze swoim regionem oraz zdobycie pierwszego doświadczenia.

W młodych ludziach jest wielka siła, entuzjazm, fantastyczne pomysły – musimy i chcemy to wykorzystać. Jesteśmy przekonani, że udział młodych osób w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, będzie dla nich inspiracją i zachętą do aktywności w życiu publicznym w przyszłości.