O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

Sprawy związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu zdominowały XXXV sesję Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego. – Temat ma ogromne, strategiczne znaczenie dla regionu ze względu na niezaprzeczalne walory przyrodnicze, ich duży potencjał, bazę surowcową i zróżnicowane rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne, które tu występują  – mówi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Nasze konsekwentne działania proekologiczne przynoszą wymierne efekty, również dzięki nowoczesnym instrumentom finansowym, które w nowej perspektywie mamy okazję właśnie kreować.

Radni Sejmiku zapoznali się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi, między innymi, gospodarki ściekowej  w województwie, odnawialnych źródeł energii i środowiskowych aspektów rolnictwa.

 – Jeśli chodzi o rolnictwo, zostało sformułowanych kilka wyraźnych kierunków rozwoju – mówi Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM WŚ – dotyczą one zwiększania powierzchni upraw dla odnawialnych źródeł energii, koncentracji produkcji mleka, rozwoju hodowli bydła mięsnego, rozwoju sadownictwa i warzywnictwa, wzrostu liczby grup producenckich czy rozwoju sprzedaży bezpośredniej.

Gościem Sejmiku był Szymon Tumielewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska, który przedstawił radnym projekt strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 roku z perspektywą do roku 2030.

– To rządowy dokument, swoista odpowiedź rządu na zmiany klimatu, które są faktem – mówi Szymon Tumielewicz – główne jego założenia to zwiększenie świadomości, przywiązanie większej wagi do spraw adaptacji do zmian klimatu, wymiana informacji i wypracowanie zintegrowanego podejścia.

W dokumencie tym wskazano sektory najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu, a są to: gospodarka wodna, rolnictwo i obszary wiejskie, energetyka, różnorodność biologiczna, transport oraz miasta i polityka przestrzenna.

Jak poinformował Szymon Tumielewicz, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie kosztów związanych z adaptacją. O wadze sprawy świadczy fakt, że aż 20% środków lokowanych w FS, EFRR i EFFROW, w przyszłej perspektywie finansowej, przeznaczone ma być na kwestie związane z klimatem.

Właśnie adaptacja do zmian klimatu, obok racjonalnego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, promowaniu turystyki kwalifikowanej czy propagowania budownictwa energooszczędnego i pasywnego, jest jednym z priorytetów wymienionych w – przyjętym podczas sesji – apelu radnych o podjęcie przez władze samorządowe oraz wyższe uczelnie województwa świętokrzyskiego współpracy przy wdrażaniu najlepszych standardów środowiskowych w celu zachowania wysokich walorów przyrodniczych, zmierzających do wykreowania naszego województwa zielonym regionem “Zielone  Świętokrzyskie”.

“(…) celem Województwa Świętokrzyskiego jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa przy zachowaniu unikatowych walorów środowiska przyrodniczego. Urzeczywistnieniu tego celu służyć będzie wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do praktyki nowych i bardziej efektywnych sposobów działania na rzecz zachowania bioróżnorodności wraz z adaptacją do zmian klimatu,  we współpracy władz samorządowych z podmiotami publicznymi .”– czytamy w dokumencie.

Pliki do pobrania

Apel Sejmiku Województwa ŚwiętokrzyskiegoData dołączenia 2013-09-23, att458340_apel.doc