Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - budynek główny

Z obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

Pod przewodnictwem radnego Artura Konarskiego obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie komisji zorganizowane zostało w trybie zdalnym. Radni zajęli się m.in. opiniowaniem projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia planów ochrony parków krajobrazowych, oraz informacją o stanie rolnictwa w 2020 r. W obradach wziął udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Również w piątek 20 listopada, zdalnie, obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, której przewodniczyła radna Agnieszka Buras.

Radni Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowali projekty uchwał Sejmiku Województwa w sprawie ustanowienia ochrony dla parków krajobrazowych: Kozubowskiego, Suchedniowsko-Oblęgorskiego  i Szanieckiego. Dokumenty te określą m.in. zakresy prac związanych z ochroną przyrody, a także wskażą obszary w parkach, udostępniane do celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych.

Członkowie Komisji przyjęli także informację na temat analizy sytuacji w rolnictwie na przestrzeni 2020 roku. Dyskutowali o przedstawionym planowanym przedsięwzięciu pn. ”Punkt do zbierania odpadów gumowych, tworzyw sztucznych i złomu. Przetwarzanie odpadów gumowych w procesie R12″.

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radni Sejmiku zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu, oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Opiniowane projekty aktów prawnych będą tematem dyskusji i głosowań podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się w poniedziałek 23 listopada.