O wykorzystanych szansach i nowej perspektywie na konferencji podsumowującej RPO WŚ

O wykorzystanych szansach i nowej perspektywie na konferencji podsumowującej RPO WŚ

– Siedem lat bardzo szybko minęło. Dziś podsumowujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego województwa, tak skutecznie wydatkując środki unijne. To znakomity dowód zaradności mieszkańców regionu. Z nadzieją patrzymy w przyszłą perspektywę finansową. Oczekiwanie na kolejne inwestycje jest duże, bo też ciągle duże są potrzeby – mówił marszałek Adam Jarubas, podczas konferencji podsumowującej realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Konferencja odbyła się w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej, który sam jest fantastycznym przykładem wykorzystania środków unijnych. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Grzegorz Świercz i członkowie Zarządu Województwa – Jan Maćkowiak, Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień oraz radni Sejmiku – Ryszard Nosowicz i Józef Grabowski.

W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 było blisko 770 mln EUR. Były one wydatkowane na zadania z sześciu osi priorytetowych, tj. na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie innowacyjności, podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, ochronę środowiska i rozwój infrastruktury energetycznej, kulturę, turystykę i sport oraz wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizację małych miast. – Na początku wydawało nam się, że ta kwota to bardzo wiele. Rzeczywistość szybko zweryfikowała nasz pogląd, bo potrzeby okazały się dużo większe – mówi Przemysław Janiszewski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych UM WŚ.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2007-2013, ogłosił łącznie 45 konkursów, na które napłynęło  2850 wniosków o dofinansowanie. Najwięcej dotyczyło inwestycji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Na konta beneficjentów popłynęło do tej pory 2,8 mld PLN unijnego wsparcia.
Dzięki temu udało się zrealizować dziesiątki projektów o znaczeniu tak lokalnym, jak i regionalnym. Wybudowano 69 km dróg gminnych, 502 km sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 487 km sieci wodociągowej, 500 km szlaków turystycznych i 9 oczyszczalni ścieków. Inwestowano w ochronę zdrowia, naukę i dziedzictwo kulturowe. Z udziałem środków z RPO WŚ, uczelnie wyższe w regionie wybudowały 32 budynki, a 18 szpitali i ośrodków zdrowia zostało wyposażonych w niezbędny sprzęt i  aparaturę naukowo-badawczą.

– Zainwestowaliśmy ogromne kwoty, by poprawić opinie o systemie ochrony zdrowia w naszym województwie – mówi Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa – Stworzyliśmy warunki do leczenia w dziedzinach, w których nie mieliśmy wcześniej zaplecza. Dzięki tym placówkom wykonano ponad 800 tysięcy badań klinicznych. Jesteśmy też liderem w inwestowaniu w infrastrukturę ochrony zdrowia, wydatkowaliśmy na to 8% dostępnych środków.

Z dotychczasowych efektów realizacji RPO WŚ w zakresie ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury energetycznej zadowolony jest Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, to statystyki są bardzo dobre. 92% miejscowości mamy już zwodociągowane. Realizujemy cały czas duży projekt, w który włączyło się 1277 miejscowości, a który zakłada budowę 27 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Jestem przekonany, że Regionalny Program Operacyjny to program najbardziej samorządowy, który trafia w punkt, jeśli chodzi o rzeczywiste problemy – podkreśla Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – przez te siedem lat nabraliśmy doświadczenia. Dziś nie tylko umiemy pozyskiwać środki, ale i je wydawać. Czas przygotowania na przykład inwestycji drogowych, które są przecież bardzo skomplikowane,  początkowo był bardzo długi, dziś porównywalne projekty realizujemy dwa, trzy razy szybciej, a to istotne, bo dostępność komunikacyjna jest podstawowym kryterium jeśli chodzi o postrzeganie województwa w kontekście innowacyjności.

Uczestnicy konferencji podkreślają, że wiele udało się już zrobić, a będzie można jeszcze więcej. Trwają zaawansowane prace nad kolejną wersją Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa na lata 2014-2020. Po zmianach, program składać się będzie z 10 osi priorytetowych, a główne kierunki interwencji to: konkurencyjna gospodarka, efektywna i zielona energia, dziedzictwo naturalne i kulturowe, nowoczesna komunikacja, rozwój miast, sprawne usługi publiczne, edukacja i nauka, otwarty rynek pracy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

– Dziś można powiedzieć, że kierunek działania przyjęty przed laty i zastosowane mechanizmy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego były słuszne. Patrzymy na efekty i traktujemy ten okres jako bazę dla przyszłej perspektywy. Myślę, że udało nam się przygotować do niej naszych beneficjentów – podsumowuje Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas konferencji poznaliśmy laureatów III edycji konkursu pt. ”Jak Regionalny Program Operacyjny  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013  pomaga Mnie i Moim bliskim”, który zorganizował Oddział Pomocy Technicznej Departamentu Funduszy Strukturalnych UM WŚ. Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej, a polegał na opracowaniu strony internetowej dotyczącej projektów realizowanych z RPO WŚ w ich gminie bądź okolicy. Najlepsze okazały się propozycje nadesłane przez młodzież z Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, Publicznego Gimnazjum w Obrazowie i Publicznego Gimnazjum we Wzdole Rządowym. Jury wyróżniło też prace gimnazjalistów z Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach, Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Wolicy, Gimnazjum Nr 5 w Kielcach i młodzież skupioną wokół Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.