V Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie Dla Świętokrzyskiego 2021 2027 (10)

Obradował Komitet Monitorujący Program Regionalny

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej obradował Komitet Monitorujący Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Obradom przewodniczyła wicemarszałek województwa Renata Janik, obecni byli także wicemarszałek Marek Bogusławski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Henryk Milcarz, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek.

Podczas posiedzenia przedstawiony został stan wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Uczestnicy posiedzenia podjęli uchwały w sprawie przyjęcia merytorycznych specyficznych kryteriów wyboru projektów dla:

  • Działania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych,
  • Działania 1.3. Budowanie potencjału IOB,
  • Działania 1.5. Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji – typ projektu: Wsparcie Konsorcjów na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz Wsparcie działań związanych z PPO,
  • Działania 1.7. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesu – typ projektu: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez wsparcie infrastruktury biznesowej,
  • Działania 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej,
  • Działania 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego – projekt niekonkurencyjny dla typu nr 2 wskazanego w SzOP,
  • Działania 10.8 Zwiększenie możliwości zawodowych osób zatrudnionych.

W obszarze dyskusji znalazło się także omówienie projektu zaktualizowanej metodyki i kryteriów ogólnych, tj. formalnych, horyzontalnych i dopuszczających oraz kryteriów merytorycznych – punktowych w ramach Priorytetów VII-X finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Przypomnijmy – Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 jest ważnym narzędziem, które w perspektywie 2021-2027 pozwoli na realizację znaczących przedsięwzięć, przyczyniających się do rozwoju województwa świętokrzyskiego. Całkowita kwota przeznaczona na realizację programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 to ponad 1,456 mld euro. Składa się na nią ponad 1,05 mld euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 405 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego +.

Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego, skierowane są przede wszystkim na rozwój innowacji, infrastruktury B+R i przedsiębiorczości, a także na poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje drogowe i infrastrukturę w transporcie. Wspierany będzie również rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz infrastruktury w kulturze i turystyce. Ponadto dofinansowanie uzyskają działania zdrowotne, społeczne, edukacyjne oraz wsparcie rynku pracy.