Komitet Sterujący Rpo 6 1024x627

Obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Niebawem rozpoczną się rozmowy z Komisją Europejską na temat możliwości realokacji środków w poszczególnych osiach priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, by przesunąć środki z obszarów, w których jest mniejsze zapotrzebowanie, tam, gdzie potrzeby są duże – m. in. o tym była mowa podczas XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który pod przewodnictwem wicemarszałek województwa Renaty Janik, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, obradował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Na posiedzeniu Komitetu obecni byli również przedstawiciele Komisji Europejskiej: Anna Modzelewska i Krzysztof Bandasz.

Na początku spotkania stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 zaprezentował Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kontraktacja środków Programu osiągnęła obecnie poziom 69%, płatności – ponad 28%, a certyfikacja ponad 28%. Pod względem wskaźnika kontraktacji wśród innych województw plasujemy się obecnie na 13 miejscu w kraju, pod względem płatności na 11.

Najwyższy poziom zakontraktowania środków występuje w osi priorytetowej Infrastruktura Publiczna – 93% środków. Bardzo wysokie wskaźniki zakontraktowania również osiągnięto w osiach Innowacje i nauka, Komunikacja – 78%, Rozwój Miast – 74%, Dziedzictwo naturalne i kulturowe – 73%.

Jak poinformował Jacek Sułek, spodziewane mocne przyspieszenie kontraktacji może nastąpić w grudniu br. oraz w styczniu roku przyszłego. Będzie to zależało od przebiegu rozmów z Komisją Europejską na temat zmian w poszczególnych osiach priorytetowych. – Mamy przygotowane propozycje zmian w realokacjach, uwzględniając wyniki ewaluacji programu i analizy, które sami prowadzimy – gdzie jest największe zapotrzebowanie na projekty, a gdzie nie ma tego zapotrzebowania mimo kilku ogłaszanych konkursów. Rozmowy na ten temat będą prowadzone już w październiku. Liczymy, że w grudniu będzie znany ostateczny wynik tych negocjacji i wtedy będzie można zakontraktować część projektów, które znajdują się obecnie na listach rezerwowych – mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W planach dzisiejszych obrad Komitetu Monitorującego było również podjęcie szeregu uchwał m. in. w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna; dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych; dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU; dla Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych; a także uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć