Konwent Marszałków Województw Rp 21.04.2021. Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa świętokrzyskiego

Obradował Konwent Marszałków Województw RP

21 kwietnia odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach objętego na początku roku przewodnictwa województwa podlaskiego. Obradom przewodniczył Artur Kosicki marszałek województwa podlaskiego. Świętokrzyskie reprezentował marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Spotkanie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyło się w formie online. Wśród tematów, które zostały poruszone znalazły się m.in.: projekty programów krajowych na lata 2021-2027, Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021, psychiatria dzieci i młodzieży po roku pandemii SARS-CoV-2 oraz dobre praktyki i możliwości pozyskania funduszy z programu LIFE.

Projekty Programów Krajowych na lata 2021-2027 omówił Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawił on stan zaawansowania prac nad Umową Partnerstwa, która jest najważniejszym dokumentem określającym sposoby wydatkowania przez Polskę Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Kwota do rozdysponowania to 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro). Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

-Prace postępują. Przygotowujemy programy krajowe, regiony – programy regionalne. Większość jest już przynajmniej w zarysach znana. Niektóre programy krajowe już trafiły do konsultacji – stwierdził Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. – Przed nami duże wyzwanie. Mamy co prawda już doświadczenia z lat ubiegłych, ale przed nami nowe wymagania i potrzeby, z którymi musimy się mierzyć. Płynne uruchomienie środków z budżetu unijnego będzie miało wpływ na przywrócenie polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu po pandemii. Fundusze dla naukowców i przedsiębiorców zainwestujemy w rozwój innowacji i wspieranie prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” – mówił Waldemar Buda.

Podział środków

W dalszej części przedstawiono podział środków na poszczególne programy krajowe, min. Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i inne. W perspektywie na lata 2021-2027 z Umowy Partnerstwa około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Kwota przeznaczona na programy regionalne wyniosła 28,5 miliardów euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

W puli z rezerwy jest 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze. 2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.

Szczyt Cyfrowy ONZ -IGF 2021

Kolejne wystąpienie dotyczyło Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem światowego Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Spotkania odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. ONZ docenił Polskie działania na arenie międzynarodowej w zakresie działań dla przyszłości przestrzeni cyfrowej. Obecna edycja będzie już 16 wydarzeniem szerokocyfrowym i ostatnim zorganizowanym w Europie.

– Szczyty cyfrowe ONZ to dyskusje bardzo wysokiej rangi o problemach, wyzwaniach i przyszłości świata – mówił Krzysztof Szubert. – Od kilku lat otwiera je osobiście Sekretarz Generalny ONZ, a kolejne edycje organizowane są co roku w innym państwie.

Polska będzie gospodarzem IGF po raz pierwszy. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Hasło tegorocznej konferencji to Internet United (tłum. zjednoczony internet).

Krzysztof Szubert podkreślił, że pandemia udowodniła jeszcze bardziej, jak ważne w naszym życiu codziennym są nowoczesne technologie. – Tak naprawdę nie moglibyśmy bez tego ani pracować, ani spotykać się – chociażby tak, jak dzisiaj – czy rozwijać naszej edukacji. „Polski” Szczyt odbywa się zatem w bardzo ważnych czasach – kontynuował minister.

W Światowym Forum Zarządzania Internetem 2021 udział wezmą ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Kilka tysięcy osób z całego świata będzie dyskutować o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez Internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału.

Psychiatria dzieci i młodzieży

Sytuację psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej po roku pandemii w kontekście zwiększenia środków na jej rozwój omówił prof. Tomasz Wolańczyk – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Potrzeby w zakresie psychiatrii, zwłaszcza dzieci i młodzieży, po pandemii są ogromne. W ślad za podjęciem pomocy medycznej skierowanej do tej grupy po okresie izolacji i zmianie warunków codziennego funkcjonowania powinny pójść zwiększone środki finansowe na leczenie i opiekę medyczną.

Z zapowiadanych środków w wysokości 220 mln zł około 60 mln zł pochodzą z NFZ, lub Funduszu Medycznego. Ponadto około 120 mln zł przeznaczonych zostanie na remonty budynków, w których są udzielane świadczenia psychiatrii dziecięcej. W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z I poziomu sieci psychiatrii dziecięcej. W 2020 r. została zwiększona łączna liczba placówek udzielających świadczenia dzieciom i młodzieży z 265 do 562. Zostanie także uruchomiony programu profilaktyki uzależnień cyfrowych. W jego ramach powstanie bezpłatna całodobowa infolinia i możliwość komunikowania się przez czat i e-mail. Na ten program przeznaczonych zostanie 20 mln zł z tzw. funduszu covidowego. Zapowiedziano zmianę taryfikacji świadczeń w zakresie psychiatrii oraz wprowadzono bezlimitowość świadczeń.

W zakresie omówienia zagadnień dobrych praktyk oraz możliwości pozyskiwania funduszy z programu LIFE głos zabrał Andrzej Muter – kierownik Wydziału LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program LIFE stanowi jedno z głównych źródeł finansowania projektów demonstracyjnych, które ułatwiają wdrożenie i realizację polityki UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.