Widok Ogólny, Zdjęcie Zbiorowe Radnych Młodzieżowego Sejmiku Siedzących Za Stołami.

Obradował Młodzieżowy Sejmik

Przedstawienie stanu prac nad nowym Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Młodzieżowego Sejmiku a także informacja na temat naboru do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych i harmonogramu prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” to najważniejsze zagadnienia, jakimi zajęli się radni podczas VIII sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w piątek, 24 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

W sesji Młodzieżowego Sejmiku wzięli także udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Agnieszka Buras oraz Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku.

Piątkowe obrady młodzieżowych radnych poprzedziło podpisanie porozumienia z Jackiem Sabatem, dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach o współpracy pomiędzy WDK a Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego. Celem współpracy jest wspieranie aktywności młodych obywateli naszego województwa poprzez rozwijanie ich umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze przywództwa oraz promowanie postawy odpowiedzialności za region i jego mieszkańców.

Zgodnie z treścią porozumienia, strony zobowiązały się do wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych w zakresie: promowania inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych ukierunkowanych na rozwój postaw obywatelskich i patriotycznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, realizacji wspólnych projektów sprzyjających rozwojowi zainteresowań i kompetencji przywódczych młodych ludzi naszego regionu, organizacji spotkań o charakterze edukacyjnym a także działań dydaktycznych. Wojewódzki Dom Kultury zobowiązał się ponadto do wsparcia przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych podejmowanych z inicjatywy przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku poprzez zapewnienie bazy lokalowej niezbędnej do realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, wsparcie merytoryczne inicjowanych działań edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do mieszkańców regionu oraz partnerstwo w organizacji i promocji przedsięwzięć, podejmowanych z inicjatywy przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku.

Porozumienie z Wojewódzkim Domem Kultury jest już trzecim tego typu dokumentem, zawartym przez Młodzieżowy Sejmik z jednostką organizacyjną Samorządu Województwa. Wcześniej młodzieżowi radni nawiązali współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

Podczas sesji radni wysłuchali informacji na temat organizacji wydarzenia „Z Przedsiębiorcą na Ty”, stanu prac nad nowym Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, naboru do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych oraz harmonogramu prac nad opracowaniem dokumentu „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”.

„Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” ma być strategicznym dokumentem województwa na rzecz młodzieży. W oparciu o projekty zgłoszone do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych oraz dotychczas realizowane przez Samorząd Województwa przedsięwzięcia, opracowany zostanie dokument, który wyznaczy kierunek kształtowania polityki młodzieżowej w naszym regionie. Inicjatywy mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, młodzieżowe rady miast/gmin oraz samorządy uczniowskie i studenckie. Propozycje osób indywidualnych można zgłaszać za pośrednictwem swojego samorządu szkolnego, studenckiego lub Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas sesji Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wręczył nominację nowemu radnemu Młodzieżowego Sejmiku Marcinowi Zawadzkiemu, przedstawicielowi Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.

Radni wybrali też nową przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku, którą została piastująca dotychczas funkcję wiceprzewodniczącej Veronika Kurdybakha. Dotychczasowa przewodnicząca Zofia Mogielska, która podjęła studia wyższe, złożyła rezygnację z mandatu radnej. Młodzieżowi radni wyłonili także nowych wiceprzewodniczących swego gremium, którymi zostali Maciej Kwiatkowski i Oskar Frydrych oraz nową sekretarz – Karolinę Adamską. Dokonali również zmian w składach osobowych komisji tematycznych.

VIII sesję zamknęła dyskusja na temat działań promocyjnych, jakie zamierza podjąć Młodzieżowy Sejmik.