Prezydium Sejmiku

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach we wtorek 29 sierpnia br. odbyła się LXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wyniku głosowań radnych marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie zostali odwołani. Radni zajęli się m.in. projektami uchwał związanych z ochroną świętokrzyskich zabytków, statutami jednostek podległych samorządowi województwa, regulaminami przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, rozpoczynając sesję, minutą ciszy oddali hołd ofiarom niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r.

Podczas obrad Sejmik Województwa, na podst. art. 37 ustawy o samorządzie województwa głosował nad wnioskiem o odwołanie marszałka województwa świętokrzyskiego. Wniosek został wcześniej negatywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Sejmiku. W głosowaniu wzięło udział 29 radnych. Oddano 15 głosów ważnych, 14 nieważnych. 14 radnych zagłosowało za odwołaniem marszałka, 1 wstrzymał się od oddania głosu. W wyniku głosowania tajnego Sejmik Województwa podjął decyzję o nieodwołaniu marszałka województwa.

Głosowano również nad wnioskiem o odwołanie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w związku z nieudzieleniem Zarządowi Województwa wotum zaufania. Za odwołaniem Zarządu zagłosowało 15 radnych, przeciwko głos oddał 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, zanotowano 11 nieoddanych głosów. W wyniku głosowania radnych Sejmiku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie został odwołany.

Sejmik podjął tematykę związaną z ochroną świętokrzyskich zabytków. W trakcie sesji Sejmiku radni podjęli uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, udzielenia pomocy finansowej dla gminy Wiślica (20 tysięcy zł) na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza. Wyrazili zgodę na zbycie w drodze darowizny przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

Sejmik udzielił również pomocy finansowej dla gminy Wiślica na odbudowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecmosty, zniszczonej na skutek nawałnic. W trakcie obrad radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przegłosowali wprowadzenie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na rok bieżący oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. Zatwierdzili także zmiany w statucie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku oraz Komisję Budżetu i Finansów skierowano projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk, w obrębie Zachełmie.

W drodze głosowania radni przyjęli projekty regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/2024.

Sejmik Województwa przyjął informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 r.